Литературен конкурс за средношколци на тема "Зеленото злато на Дунав" се провежда в средните училища на област Силистра и румънската префектура Кълъраш

19/11/2012
 
               Областна администрация-Силистра обяви конкурс за литературна творба на тема „Зеленото злато на Дунав“за средношколци от област Силистра (България) и префектура Кълъраш (Румъния).  
Той се провежда в рамките на Проект „Зеленото злато на Дунав“, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България (2007– 2013).
               Проектът се изпълнява от Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1873“ от гр. Тутракан, в партньорство с Музея на цивилизацията на Гумелница в румънския град Олтеница и Областна администрация-Силистра.
            На тематична пресконференция в областната администрация днес (19.11.2012 г.), областният управител Николай Димов представи основните параметри на конкурса, като уточни, че отличените съчинения ще бъдат публикувани в специално тематично издание, в средствата за масова информация и в енциклопедия „Зеленото злато на Дунав“. В събитието участие взеха и Румяна Капинчева - председател на Читалищното настоятелство на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1873“ в Тутракан, Петя Князова-Василева зам.-кметът на община Тутракан,    Камелия Георгиева - координатор на проекта и Ивелин Георгиев –ръководител на проекта в частта му, касаеща дейностите на от Областна администрация-Силистра като партньор.
              Литературният конкурс има за цел да се селектират оригинални творби, написани от ученици от област Силистра и префектура Кълъраш, посветени на опазването на природата в района на река Дунав. Участниците в него са разпределени в две възрастови групи – от  14 до 16 години и от 17 до 19 години.
Условията на конкурса са публикувани на интернет страницата на Областна администрация-Силистра www.silistra.government.bg.
                Сред ангажиментите на Областна администрация-Силистра бе администрирането на процесите, предшестващи литературния конкурс и неговата реализация, информира областният управител Николай Димов. Той сподели, че всички условия и подробности за обявяването му са разписани и уточнени по време на двудневна работна среща на учители по литература, география, биология и други предмети, от гимназии в област Силистра и префектура Кълъраш. Проведена е и тридневна работна среща, с участието на кметове на общини, представители на защитени територии, музеи, учебни заведения, неправителствени организации и др.  „Целта бе да се уточни структурата и съдържанието и основните послания на двата основни продукта на проекта – популярната енциклопедия „Зеленото злато на Дунав“ и образователен мултимедиен диск, който ще е адаптиран за ползване и от хора с увреждания на слуха и зрението“, подчерта областният управител .
                Председателят на читалищното настоятелство на НЧ Никола Йонков Вапцаров 1873“ в Тутракан Румяна Капинчева, в качеството си на представител на водещия партньор изтъкна, че в своята цялост, проектът „Зеленото злато на Дунав“ има за цел да подобри информираността и знанието за опазване на природата, устойчивото развитие и изменението на климата в двата гранични района – Силистра и Кълъраш, както и да се създаде модел, който може да се прилага навсякъде в трансграничния район.
                Общата одобрена сума за проекта е в размер на 865 014,31 евро, а бюджетът на Областна администрация-Силистра, като партньор – 47 998, 80 евро.
                Сред дейностите по проекта са: Провеждане на семинар „Природата и детето“, на който ще се обсъдят материали за обучение в детските градини; Фолклорни фестивали „Природата в трансграничния фолклор;  Литературен конкурс „Зеленото злато на Дунав“;  Фотосафари по река Дунав и изложба от фотографиите; Конкурс за рисунка „Животът край реката“; Семинари за НПО и за предприемачи; Закупуване на лодка за подобряване на връзката между живеещите от двата бряга на Дунав.
                Реалното изпълнение на дейностите започна през лятото на 2012 година и ще завърши в края на март 2013 г., бе уточнено на пресконференцията.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъда издадена енциклопедия „Зеленото злато на Дунав“;  мултимедиен продукт за различните целеви групи; книжка за оцветяване“ (предназначена за детските градини).
                Уникалното, различното и най-същественото за методологията на проекта е, че крайните продукти се създават с участието на целеви групи в него.Например, книжката за оцветяване за детските градини ще се създаде от учители от детските градини от Тутракан и Олтеница, фотографиите за популярната енциклопедия ще се напрявят по време на фото-сафари по река Дунав от млади хора от Тутракан и Олтеница. Предвидени са фестивали, конкурси за рисунка и за есе, празници и семинари. Съдават се продукти, които са подходящи за всички целеви групи.След това, професионални художници, издатели и режисьори ще завършат продуктите. Разпространението на тези издания – енциклопедия, наръчник за добри практики на бизнеса, интерактивен мултимедиен продукт, книжка за рисуване, пъзел ще се направи от същите организации, които ще участват при създаването. В рамките на проекта ще се произведат и инсталират 50 информационни табели в областите от двете страни на границата, ще се създадат три нови популярни песни за младежка аудитория, посветени на природата на река Дунав.
                През настоящата седмица, в гр. Тутракан предстоят поредица от творчески срещи и фестивали с участието на румънските партньори, които генерират съдържанието на продуктите на проекта.
 
                ПРИЛОЖЕНИЯ:
                 2. Формуляр за участие