Николай Димов: "Всеки, който има претенции по отношение на някой друг и счита, че има свои права, то тези права се защитават в съда, а не на полето, не с тояги и не със закани!“

19/10/2012
 
            Съвместна среща между ползватели на земеделски земи в землището на кайнарджанското село Краново, представители на ОД „Земеделие“ в Силистра, на Областната дирекция на МВР и на Окръжна и Районна прокуратури, инициира и домакинства днес (19.10.2012 г.) областният управител Николай Димов.
            Повод за нея бяха установени случаи на саморазправа и самоуправство, унищожаване и повреждане на движимо имущество в този район.
През последния месец, в ОД на МВР-Силистра са постъпили общо 9 жалби от различни ползватели на земеделски земи в землището на село Краново, по които са образувани, към настоящия момент, 4 досъдебни производства.
          Областният управител, ръководителите на Районна и Окръжна прокуратура и на Областната дирекция на МВР в Силистра заявиха общото си категорично становище, че подобно поведение няма да бъде толерирано и нова поредица от самоуправни действия няма да бъде допусната. „Ангажирани с проблема днес са 4 държавни институции, подчерта Николай Димов и предупреди: „Всеки, който има претенции по отношение на някой друг и счита, че има свои права,  то тези права се защитават в съда, а не на полето, не с тояги и не със закани!“.
          Подобни случаи са с давност от близо 10 години, и то – не само в района на село Краново, стана ясно на срещата. Земеделците споделиха, че основният проблем е свързан с разпределението на масивите за ползване в района. В тази връзка, Областният управител напомни, че Законът за собствеността и ползването на земеделските земи ясно посочва (в чл. 37 в), че  масивите за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Николай Димов настоя - позовавайки се на закона, земеделците да потърсят общ език, за да тушират разногласията си и на база  взаимни и разумни компромиси цивилизовано да решават възникналите между тях спорове и въпроси. „В случай на разногласия, законодателят е определил ясен и точен механизъм за решаването им. Мястото е съдът, а не – нивите“ подчерта Областният управител.
            За да се избегнат в бъдеще подобни недоразумения, пред земеделците отново бяха разяснени възможностите за ползване на земеделски земи, урегулирани в Закона. 
            Участниците в срещата приветстваха инициативата на областния управител и дори изтъкнаха необходимостта от подобни превантивни срещи, преди началото на всяка селскостопанска година или в предшестващите я мероприятия. Според тях, това би допринесло съществено за предотвратяване нагнетяването на напрежение между ползвателите на земеделски земи. ОД на МВР-Силистра изразходва сили и ресурси, които могат да насочат в много по-належащи дейности, бе напомнено на земеделските производители.
           
           
Из Закон за собствеността и ползването на земеделските земи:
 
Чл. 37б. Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.
 
Чл. 37в. Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 31 май на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". Всички ползватели в съответните землища предоставят на комисията сключените със собствениците и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, опис на арендуваните или наети земеделски земи по масиви и парцели.

(2) (Нова…) Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и председателя на комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие" и съответната община. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието…