Трудовите злополуки в селското стопанство - на вниманието на Областния съвет по условия на труд

17/10/2012
 
           
              266 нарушения, касаещи условията на труд и трудовото законодателство, са констатирани в земеделски предприятия в област Силистра, в хода на извънредна информационна и инспекционна кампания на Инспекцията по труда. От тях – 67 нарушения са свързани с управлението и организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,  95 - по безопасност на труда, 20 - по хигиена на труда и 26 нарушения - при трудовите правоотношения. Тези данни представи днес (17.10.2012 г.) началникът на силистренския отдел на Инспекция по труда Стоян Бонев, по време на заседанието на Областния съвет по условията на труд.
            Съветът е постоянен орган към областния управител за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Той се оглавява от областния управител Николай Димов. Заместник-председатели са заместниците му – Алтимир Адамов и Тодора Цонева. В състава му са включени представители на областната администрация, на силистренския отдел към Дирекция „Инспекция по труда“-Добрич, на синдикалните организации КНСБ и „Подкрепа“, на Силистренската търговско-промишлена палата и на Стопанска камара-Силистра.
             Акцентът на днешното заседание бе поставен върху зачестилите трудови злополуки в предприятия от сферата на селското стопанство и по-специално - ангажираните с дейности в направленията „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
              В доклад пред членовете на Областния съвет по условията на труд, началникът на силистренския отдел на Инспекцията по труда Стоян Боневинформира, че за периода 01.01.2010-16.10.2012 г. на територията на област Силистра в сектор „Селско стопанство“ са регистрирани общо 6 трудови злополуки - през 2010 г. е допусната 1 (една) трудова злополука, през 2011 г. не са регистрирани такива, а през 2012 г. са регистрирани 5, от които едната е със смъртен случай.
             Повишеният брой на злополуките провокира и реакцията на Инспекцията по труда, която от 26.09 до 19.10.2012 г. организира и провежда извънредна информационна и инспекционна кампания. Тя е насочена най-вече към предприятия, кооперации и земеделски производители, в които са допуснати злополуки в периода 2010-2012 г. и към такива, осъществяващи активна земеделска дейност, като подготовка за следващия сезон и/ или прибиране на реколта. Целта е не само да се очертае общата картина, по отношение на осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в отрасъл “Селско стопанство”,  но и да бъдат предприети необходимите мерки за отстраняване на установените нарушения.
При контролната дейност, вниманието е фокусирано към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места, към предотвратяване или намаляване и ограничаване на риска, при работа с подвижна и стационарна земеделска техника, към повишаване на безопасността, при работа с препарати за растителна защита и предприетите от работодателите мерки за недопускане на трудови злополуки.
Към настоящия момент на кампанията, в област Силистра са проверени общо 52 земеделски предприятия.
Проведени са и 14 съвместни проверки с представители на Регионална служба „Контролно-техническа инспекция“.
            За преустановяване и отстраняване на констатираните, към момента, 266 нарушения са издадени 208 задължителни предписания (или средно 5 предписания за една проверка), с подходящ срок за изпълнение  и са наложени 9 акта за спиране на необезопасени машини и съоръжения.
            Спрени от експлоатация, до отстраняване на нарушенията,  са  6  електротелфера с необезопасени товарозахватни приспособления  и 3 семепочистващи машини.
Съставени са 9 акта за нарушения на трудовото законодателство и условията на труд на работодатели, от които - 4 акта - за липса на сключени трудови договори, 2-а - за необезопасено работно оборудване, 2-а -  за липса на изготвена оценка на риска и един акт - за липса на документация по Кодекса на труда (КТ).
            В по-голямата част от проверените предприятия е разработена и утвърдена система от правила и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съобразена с установените нормативни изисквания, обобщи началникът на силистренския отдел на Инспекцията по труда Стоян Бонев. Данните от проверките сочат, че са определени задълженията на длъжностните лица и персонала за създаване на оптимална организация за отстраняване, ограничаване и минимизиране на съществуващите рискове на работната среда. Разработени са писмени инструкции за експлоатация на работното оборудване, в които са посочени условията за работа със селскостопанската техника, машините, съоръженията и инсталациите, предвидимите опасности и изисквания за безопасност при работа по време на  кампанията.
Стоян Бонев отчете като положителна тенденция засилената активност, от страна на работодателите, за извършване на оценка на риска на работните места - от 43 проверени обекта само в 2-а не е била извършена оценка на риска. В повечето предприятия се прилага Наредбата за инструктаж на работниците и служителите, утвърдени са програми за оценка на риска, идентифицирани са работни места и възможните опасности, показва докладът от кампанията.
            Констатираните нарушения по безопасността на труда и състоянието на наличното работно оборудване са свързани предимно с необезопасеността на експлоатираната подвижна и стационарна земеделска техника, бе посочено в доклада. При осъществените проверки на място е било установено допускането в работен режим на технически необезопасени комбайни (най-често с отсъстващи предпазни ограждения на верижните предавки на задвижването на хедера, на ремъчните предавки на вариаторните шайби и др. Все още се допускат до експлоатация необезопасени семепочистващи машини (без предпазни ограждения на ремъчните, верижните и механичните  предавки).
Началникът на силистренския отдел на Инспекцията по труда съобщи, че в хода на извънредната кампания е осъществен ефективен диалог с работодателите и представителите на работниците и служителите, на които е предоставена информация и съвети по отношение на осигуряване на безопасност и здраве при работа и минимализиране на риска за живота и здравето на работещите.
Областният управител Николай Димов препоръча да се утвърди като стил на работа сътрудничеството между местния отдел на Инспекцията по труда, работодателските и синдикалните организации, като се постави акцент върху превенцията, информираността и обучението на работодатели, работници и служители, за да се постигне и ефективно намаление на травматизма не само в земеделския сектор, но и в останалите направления на икономиката.

В рамките на днешното заседание бе приет и Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд.