Областният управител върна - за ново обсъждане - решение на Общински съвет-Главиница, касаещо възлагането на превози на пътници

11/10/2012
 
 
            При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна за ново разглеждане решение на Общински съвет-Главиница, от заседанието му на 27.09.2012 г.
 Решението, под № 113, касае възлагане на превози на пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на Община Главиница.  В него е записано: „Утвърждава критериите, начина за оценка и класиране на кандидатите“, след което са изброени критериите, тяхната тежест и начин на получаване на оценката за някои от критериите.
            В мотивите за връщане на решението се посочва, че:
               - алгоритъм за образуване на крайна оценка и класиране на кандидатите не е утвърден, нито дори - обсъден от Общинския съвет.
             - не става ясно и дали е  изпълнено изискването на чл.21 от Наредба №2 ( за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси), според която „За осигуряване на превозите по цялата утвърдена транспортна схема при обявяването на конкурса общините извършват:  комбиниране на ефективни с неефективни линии (курсове);  комбиниране на автобусни линии (курсове) от различни транспортни схеми (общинска, областна и републиканска) и  насочване на автобусите за превоз на не повече от 22 пътници по междуселищните автобусни линии с малък пътникопоток.“
             - в решението не е посочено за кои линии се отнася, тяхното разписание и спирки, каквото е изискването на Закона за автомобилните превози. В докладната записка са изброени автобусни линии с часове на тръгване, но тя няма сила на административен акт, какъвто е решението на Общинския съвет, а конкурсът се провежда именно по решение на Общинския съвет.
          „При възлагане на превози за пътници по утвърдени транспортни схеми за линиите от общинските транспортни схеми, кметът на общината е длъжен да възпроизведе в своята заповед за откриване на конкурса, утвърденото вече от Общинския съвет, във връзка с предстоящия конкурс“, се посочва още в заповедта за връщане на решението и се препоръчва да се предвиди хипотеза, при която няколко кандидата получават равен брой точки, да се мотивира колко и кои критерии в такъв случай ще са с по-голяма тежест, както и – дасе посочи срока на договора за обществен превоз на пътници, изискванията към кандидатите по чл.2 от Наредбата, общите и специфичните изисквания, както и да  бъде утвърден проект на договора, каквито са изискванията в нея.
 
           Допуснатата незаконосъобразност може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на решението на заседание на Общинския съвет. Това следва да бъде направено в 14-дневен срок от получаването на заповедта за връщането му.