6 регионални програми за заетост през 2013 г. ще бъдат представени в Министерството на труда и социалната политика

3/10/2012
 
            Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес (03.10.2012 г.) 6 регионални програми, които ще бъдат изпратени като предложения за Националния план за действие по заетостта през 2013 г.
Заседанието бе председателствано от областния управител Николай Димов, а в него участие взеха директорът на Регионалната служба по заетостта в Русе Драгомир Николов, представители на общините, представящи проектите, на Бюрата по труда, на Силистренската търговско-промишлената палата, на Стопанската камара, на Регионалната дирекция по социално подпомагане (РДСП) и Териториалното статистическо бюро в Силистра на синдикатите и др.
Областният управител Николай Димов информира, че идейни предложения  са представили общините Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан. В регионалните програми са обхванати общо 169 безработни, за които има възможност да бъде осигурена заетост за период от 6, 8 и 9 месеца. Общата стойност на проектите е за 519 434 лв. От тях – 465 084 лв. са от държавния бюджет, а 54 350  лв. – собствено финансиране.
 От допустимите за финансиране през 2013 г. дейности, по получените проектопредложения не се предвижда извършване на обучение, а само осигуряване на субсидирана заетост.
От приоритетните целеви групи най-широко обхванати са безработните над 50 г. възраст и продължително безработни над 1 г. Единствено община Кайнарджа предвижда да осигурява заетост на безработни младежи до 29 годишна възраст.
             Проектите от Регионалните програми за заетост през 2013 г. включват дейности по поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, подготвителни дейности за зимния сезон, почистване на отводнителни канали, преминаващи през населените места, опазване и поддържане на културно-историческото наследство, паметници, исторически обекти, на зони за отдих и спортни терени и др.
            Одобрените, от Областната комисия по заетост, идейни предложения на общините ще бъдат изпратени до 12 октомври 2012 г. в Министерството на труда и социалната политика. Там, комисия, определена с решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще извърши оценка и подбор на представените програми.
 
            По общини:
            Община Алфатар:  предвижда разкриване на 15 работни места, за период от 6 месеца. Програмата е насочена към хора с увреждания и продължително безработни, с регистрация в Бюрото по труда над 1 г.
            Обща стойност - 38 020 лв., от които 34 020 лв. от държавния бюджет и 4 000 лв. – собствен принос.
Обекти и дейности в проектите:
            1. Поддръжка на спортни терени, съоръжения и зони за отдих в гр. Алфатар и селата Алеково, Бистра, Цар Асен, Кутловица, Чуковец и Васил Левски.
2. Поддръжка на обредни храмове и гробищни паркове в населените места в общината;
            3. Почистване на отводнителни канали и съоръжения 
           
           Община Дулово      предвижда разкриване на 25 работни места, за 6 месеца. Дейностите са предвидени за град Дулово и селата Черник, Златоклас, Долец, Вокил, Грънчарово, Яребица, Паисиево, Чернолик. Програмата е насочена към продължително безработни и безработни лица над 50 годишна възраст.
            Обща стойност – 58 400 лв., от които 49 500 лв. от държавния бюджет и 8 900 лв. – собствен принос.
            Основна цел на програмата – опазване чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места в общината.
            Предвидени дейности:
  1.  поддържане и опазване на съществуващите зелени площи  в гр. Дулово –стадиона, местността „Жажда”.                                                                                                                                                                      
2. Поддържане на паркове, зелени терени и централни части на населените места -  с. Черник, с. Златоклас, с. Долец, с. Вокил, с. Грънчарово, с. Яребица, с. Паисиево, с.Чернолик
          3. Контрол и премахване на нерегламентирани сметища.
- оказване на превантивен контрол в населените места за предотвратяване на дейности водещи до създаване на нерегламентирани сметища
- своевременно почистване и отстраняване на появили се нерегламентирани сметища 
 
            Община Кайнарджа предвижда разкриване на 50 работни места за 8 месеца. Дейностите са предвидени за безработни лица, регистрирани в бюрото по труда с ниска или без квалификация и безработни младежи до 29 години.
Обща стойност –  146 764 лв., от които  130 764 лв. от държавния бюджет и 16 000 лв. – собствен принос.
            Основна цел на програмата – опазване чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места в общината.
            Населени места, в които се реализират дейностите по програмата - селата Войново, Голеш, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Краново, Полк.Чолаково, Посев,  Светослав, Средище, Господиново, Каменци и Стрелково.
            Предвидени дейности:
            1. Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа – направа на тънки изкопи в канавките – ръчно, изкореняване на бурени и храсти от и около канавките, изсичане на храсти и дървета около канавките и около банкета от другата страна на пътя, ръчно косене на банкета. За изпълнение на дейността ще се направи подбор на 27 безработни лица от всички населени места в общината.
2. Почистване и поддържане на гробищни паркове в населените места на община Кайнарджа – изкореняване на бурени и храсти, израснали в и около гробищните паркове на населените места,  извозване на отпадъците. За изпълнението на дейността ще се направи подбор на 15 безработни лица от селата Голеш, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Светослав, Войново, Средище и Давидово.
3. Поддържане на „Историческа чешма” с. Кайнарджа и „Скални манастири” с. Стрелково – ръчно косене на тревни площи, почистване на паднали клони и шума, поддържане на старите и направа на нови цветни лехи (засаждане на цветя, поливане, окопаване). За изпълнението на дейността ще се направи подбор на 8 безработни лица от селата Кайнарджа и Средище.
 
            Община Силистра  предвижда разкриване на 40 работни места за срок от 9 месеца. Дейностите са предвидени за безработни и регистрирани лица над 50 годишна възраст и хора с увреждания.
            Обща стойност – 146 000 лв., от които – 126 000 лв. от държавния бюджет и 20 000 лв. – собствен принос.
           
            Основните дейности, които ще се изпълняват:
1. Социални дейности - организиране и провеждане на занимателни игри, спортни прояви, социални, здравни и културни инициативи на деца и ученици по време на учебния процес и ваканциите, грижи за деца в детски социални институции, грижи за хора с увреждания, неполучаващи социални услуги по други програми и проекти, провеждане на социологически изследвания сред населението на община Силистра и др.
Цел - подобряване качеството на предоставяните социални услуги в община Силистра, чрез посещения на място в домовете на хора с увреждания, деца и семейства в риск, организиране, провеждане и участие в образователни, здравни, социални, екологични, спортни кампании.
 
             Община Ситово предвижда разкриване на 24 работни места за срок от 9 месеца.  Дейностите са насочени към безработни над 50-годишна възраст и продължително безработни лица, с регистрация в Бюрото по труда над 1 г.
            Обща стойност –  80 600 лв., от които – 75 600 лв. от държавния бюджет и 5 000 лв. -  собствен принос.
            Основните дейности, които ще се изпълняват, са свързани с поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа (косене на крайпътни участъци, събиране и изхвърляне на отпадъците, изсичане на прораснала дървесна и храстова растителност, изкоп на крайпътни канавки и канали, укрепване на свлачища  и обезопасяване на крайпътни участъци, подготвителни дейности за зимния сезон – пренос и разпределяне на пясък край пътищата, залесяване на крайпътни участъци, почистване на нерегламентирани крайпътни участъци)
Предвижда се дейностите по програмата да се реализират в селата Ситово, Поляна, Попина, Гарван, Нова Попина, Искра, Босна, Ирник, Добротица, Любен, Ястребна и Слатина.
 
            Община Тутракан  предвижда разкриване на 15 работни места за срок от 6 месеца. Дейностите са насочени към безработни над 50-годишна възраст и безработни с ниска или без квалификация.
            Обща стойност – 49 650 лв., от които 49 200 лв. от държавния бюджет и 450 лв.  – собствен принос.
            Регионалната програма за 2013 г. е изцяло ориентирана към реализация на дейности, свързани с археологически разкопки, поддържане на паметници на културата в общината, с консервацията и реставрацията на експонатите.
            Обектите са Античен кастел „Трансмариска“, Исторически музей и Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.“

            Населени места и обекти, в които се реализират дейностите по програмата – гр. Тутракан и село Шуменци – Исторически музей, Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”, Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.”, паметници на културата (Северна крепостна стена с антична кула на античния кастел Трансмариска), паметник на отвлечените и репресираните през румънската окупация.