На 3.10.2012 г. Комисията по заетост ще обсъди идейните предложения за Регионални програми за заетост, които да залегнат в Националния план за действие по заетостта през 2013 г.

2/10/2012
        На 03.10.2012 г. от14:30 ч., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра ще заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
На заседанието ще бъдат представени и обсъдени идейните предложенията за Регионални програми за заетост, които да залегнат в Националния план за действие по заетостта през 2013 г.
         Регионалните програми за заетост са действен инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда, като повишат предлагането на работни места и заетостта в региона и обучат безработни лица от общината или областта. Едновременно с това,те дават възможност за предприемане на действия за намаляване на безработицата и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда,  вследствие на икономическата криза.
          Допустимите за финансиране дейности през 2013 г. са обучение за професионална квалификация, осигуряване на субсидирана заетост и чиракуване или стажуване.
         По регламент, Областните комисии по заетост могат да одобряват и представят в Министерството на труда и социалната политика не повече от една програма за община.