Въвеждащи обучения ще повишават експортния потенциал на малките и средни предприятия

1/10/2012
 
 
            Серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските малки и средни предприятияорганизаират през месец октомври 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”.  Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.
           Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.
          По времена информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Сред обсъжданите теми ще бъдат възможностите за финансиране на износа на МСП и неговото застраховане.
            Въвеждащите обучения и информационните семинари ще се проведат по график. Според него, обучението в Силистра е предвидено за 21.10.2012 г. То ще се проведе в конферентната зала на хотел „Дръстър“
Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.
            Учебните програми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”  www.benchmark.bg и ИАНМСП  www.sme.government.bg
            Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да се регистрират на интернет-страницата на „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg, рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”.
            Въвеждащите обучения и информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.