Доброволните формирования към общините, като част от единната спасителна система, ще бъдат обсъдени на тематичен семиинар

24/9/2012
 
 
            По-тясното и функционално сътрудничество между институциите и доброволческите организации ще бъде обсъдено на тематичен семинар в Областна администрация-Силистра.
Той ще се проведе на 25.09.2012 г. (вторник), от 10;30 ч. в заседателната зала на администрацията. За участие в него са поканени представители на 7-те общини на област Силистра и на областната администрация, имащи отношение и задължения по защитата при бедствия. Лектори на семинара ще бъдат експерти от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.
            Акцент в обучението ще бъде законовата и подзаконовата уредба, регламентираща регистрацията и функционирането на доброволните формирования, предвид значимостта им при предотвратяване, овладяване на бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Семинарът се провежда в изпълнение на задълженията на областния управител, произтичащи от Закона за защита при бедствия, както и в изпълнение на един от основните приоритети на Министерството на вътрешните работи - за осигуряване на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
 Последните промени в Закона за защита при бедствия (обн. В ДВ. Бр. 80 от 14.10.2011 г.), доброволните формирования към общините вече са съставна част от Единната спасителна система.