25 декември 2012 г. е крайният срок за пререгистрация на доброволните формирования

25/9/2012
 
          Създаването, регистрацията, пререгистрацията и функционирането на доброволните формирования в област Силистра, като част от единната спасителна система на страната, обсъдиха днес (25.09.2012 г.) представители на областната администрация, на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ кметове и зам.-кметове на общини и служителите, имащи ангажименти по защитата при бедствия.
            Тематичната работна среща, домакинствана от зам. областният управител Алтимир Адамов, се проведе в изпълнение на задълженията на областния управител, произтичащи от Закона за защита при бедствия, свързани с обучението на органите на изпълнителната власт за действия при извънредни ситуации, както и в изпълнение на препоръки за фокусиране на вниманието към този въпрос, от вицепремиера Цветан Цветанов.
            „Един от основните приоритети на национално, областно и общинско ниво е осигуряването на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, припомни на участниците в срещата зам. областният управител Алтимир Адамов, и обърна внимание на необходимостта от сътрудничество и партньорство между централните и териториални органи на изпълнителната власт, за осъществяване на тази защита, както и за развитие на доброволчеството.
            Служители от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, придружени от началник на управлението комисар Румен Мъров, представиха последните промени в Закона за защита при бедствия и дадоха указания за подпомагане на дейността по пререгистрация на съществуващите и създаването на нови доброволни формирования, спазвайки приетата през м. Юни т.г. Наредба за реда за създаването и организацията на тяхната дейност.
            Според нея, кметовете на населени места могат да създават доброволните формирования след решение от общинския съвет. В решението се определят и наименованието на доброволното формирование и броят на доброволците, както и евентуално предоставения сграден фонд, пожарно, спасително и друго оборудване и защитни средства.
            Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС). Сред дейностите, които изпълняват по защита на населението са: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни операции; ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации и др.  
За изпълнение на тези дейности, доброволците участват в обучения, тренировки, учения и състезания и поддържат готовността си за изпълнение на задачи, при възникване на конкретна ситуация.
Според определените, с постановление на министерския съвет,  стандарти за издръжка и численост на доброволните формирования…, като делегирана държавна дейност във функция „Отбрана и сигурност“, финансирана чрез бюджетите на общините, се отпускат по близо 500 лв., на доброволец за обучение, екипировка и застраховка.
В стандартите за издръжка е указан и допустимият брой на доброволците, които могат да се създават с държавни средства, съобразно броят на населението в съответната община:
  • За община с население до 5 000 души -  стандартът е до 5 души в доброволно формирование за съответната община;
  • За община с население между 5001 и 10 000 души –до 10 души в доброволно формирование за съответната община;
  • За община с население между 10 001 и 20 000 души –до 15 доброволци;
  • За община с население между 20 001 и 35 000 души – до 25 доброволци;
  • За община с население между 35 001 и 50 000 души –до 35 доброволци
  • За община с население между 50 001 и 75 000 души – до 40 доброволци и т.н.
След вземането на решение за създаването на доброволно формирование, кметовете на общини следва да направят обявление за набирането на доброволци, в което се посочват броя на вакантните места за доброволци, изискванията към кандидатите и необходимите за кандидатстване документи, съгласно чл. 8 от наредбата и срока за подаването им;
            Подборът на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината и съгласувана от началника на РСПБЗН по места (чл. 9 от Наредбата).

            Крайният срок за цялостната пререгистрация на доброволните формирования е 25 декември т. г.