На 17.09.2012 г. ще заседава Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.)

16/9/2012
 
 
            На 17.09.2012 г. (понеделник), от 10:30 ч. в заседателната зала на областната администрация ще се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.)
            В рамките на заседанието, ще бъде представен и обсъден мониторингов доклад за изпълнение на Стратегията и ще бъдат набелязани коригиращи действия в нея. Докладът е изготвен след проведено наблюдение на социалните услуги в област Силистра от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията
           Звеното е съставено със Заповед на областния управител. Негов председател е ресорният зам. областен управител Тодора Цонева, а постоянни членове – експерти от областната администрация, представители на Регионална дирекция за социално подпомагане, на Община Силистра и областните координатори по проект „Развитие на системата по планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ към Агенция за социално подпомагане.

          Звеното подпомага Областния управител при изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Силистра (2011-2015 г.), съгласно приоритетите на Областната стратегия за развитие и Правителството на Република България. То осигурява актуална информация за промените в социалната среда в областта; обезпечава текущия мониторинг за изпълнение на дейностите по Стратегията на областно и общинско ниво; изработва комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Стратегията, от гледна точка на целевите рискови групи и осигурява системно актуализиране на Стратегията за подобряване на политиките за социално включване и постоянно усъвършенстване на социалните услуги и мерки.