Определен е изпълнителят на обществената поръчка за наземна и въздушна обработка на площи в крайдунавските общини на Силистренска област

19/7/2012
 
 
          „Москитофлай“ ДЗЗД от гр. Силистра е определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна и авиационна техника през 2012 г. на територията на общините от област Силистра, разположени по поречието на р. Дунав“.
            Дружеството е класирано на първо място след проведената в Областна администрация-Силистра открита процедура за избор на изпълнител, по Закона за обществените поръчки (ЗОП).
        В процедурата участваха четирима кандидати. Съгласно критерия за оценка „икономически най-изгодна оферта“, показателите и методиката за оценяването им, те бяха класираниот комисия, определена със заповед на областния управителНиколай Димов, както следва:
                 1-во място: „Москитофлай“ ДЗЗД, гр. Силистра,  с най-висока комплексна оценка  - 9,25;
                 2-ро място: „Санси“ ООД, гр. Русе, с комплексна оценка – 8,76;
                 3-то място: „Д.Д.Д.-1“ ООД, гр. София, с комплексна оценка– 8,18;
                 4-то място: - „Биоконтрол корпорация“ ЕООД, гр. Разград, с комплексна оценка – 7,93.
         В мотивите си за определяне на „Москитофлай“ ДЗЗД за изпълнител, областният управител, в качеството си на възложител на поръчката, изтъква:
  1. Офертата на участника е „икономически най-изгодна“, тъй като в най-голяма степен отговаря на предварително обявените показатели, тяхната тежест и на поставените технически изисквания за изпълнение на поръчката.
  2. Участникът притежава необходимите технически възможности, професионален опит в извършването на поръчки с настоящия предмет, разполага с  квалифициран персонал и техническо оборудване за осъществяване  предмета на поръчката.
  3. Представеният от участника времеви график обхваща всички дейности и средства с оглед резултатното изпълнение и максималното постигане на целите на обществената поръчка.
  4.  Ценовото предложение на участника е в рамките на предвидената прогнозна стойност.
         Решението е изпратено до всички участници, съгласно изискването на чл. 73 , ал. 3 от ЗОП. То подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, по реда на чл. 120 от ЗОП.
         Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

        Общата площ, предвидена за третиране в общините Силистра, Тутракан, Главиница и Ситово е 52 338 дка. От тях - 23 338 дка са за обработка срещу комари с наземна техника, а 29 000 дка - с авиационна техника.