Областният управител върна за ново разглеждане решение на Общински съвет-Дулово

4/7/2012
 
               При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна, за ново разглеждане, решение на Общински съвет-Дулово, от заседанието му на 15.06.2012 г.
              Решението е под №113 и касае отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – спортна зала на Сдружение с нестопанска цел – спортен клуб. Прието е на основание Законите за местното самоуправление и местна администрация и за общинската собственост. В мотивите за връщането му се посочва, че Общинският съвет трябва да вземе предвид факта, че имотът освен общинска собственост е и спортен обект. В този случай е необходимо правната регламентация да бъде съобразена и със Закона за физическото възпитание и спорта. Там е заложено изискването спортните обекти и съоръжения – публична общинска собственост да се отдават под наем след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Без това изискване, решението на Общинския съвет е незаконосъобразно.  
               Върнатото решение може да бъде преразгледано на ново заседание на Общински съвет-Дулово в 14-дневен срок от получаването му, за да бъдат отстранени допуснатите нередности.