На 17.05. Агенцията за социално подпомагане ще проведе разяснителна среща по операция "Помощ в дома" на ОП "Развитие на човешките ресурси"

15/5/2012
 
 
            На 17.05.2012 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация-Силистра, Агенцията за социално подпомагане ще проведе информационна среща, във връзка с процедурата за набиране на проектни предложения, по операция „Помощ в дома“ по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“.
            Предвидено е участието на експерти от РД „Социално подпомагане“ и дирекциите в областта и Областния информационен център, на кметовете на общини или от заместниците им с ангажименти към социалните дейности и общински експерти, изготвящи проекти и програми.
Процедурата е открита в началото на месец април т.г., от Агенцията за социално подпомагане, ч качеството си на договарящ орган по Приоритет 5 – Социално включване и насърчаване на социалната икономика, на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат създадени Центрове за услуги в домашна среда и Звена за услуги в домашна среда, в които ще се предоставят почасови грижи към хора с увреждания и възрастни хора, чието самообслужване е затруднено или невъзможно.
Услугите ще се предоставят от безработни лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
            Процедурата цели да създаде устойчив модел, чрез който по иновативен и гъвкав начин почасово да се предоставят услуги за лична помощ, подкрепа за комунално-битови дейности и услуги за социално включване.
С проекти могат да кандидатстват:
  • Общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост – доставчици на социални услуги – за новосъздадени Центрове за услуги в домашна среда. Важно е да се знае, че Центрове за услуги в домашна среда се създават в населените места, в които не е развита услугата „Домашен социален патронаж“
  • Общински структури, самостоятелни юридически лица или поделения на общината(без самостоятелна правосубектност), създадени в съответствие с приложимото законодателство, предоставящи услугата „Домашен социален патронаж“ – за създаване на Звена за услуги в домашна среда.
Финансовият ресурс на операцията е 30 000 000 лв., като всяко едно проектно предложение може да получи между 80 000 лв. и 250 000 лв. безвъзмездна финансова помощ. Не се изисква съфинансиране от кандидатите!
           Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 ч. на 29 юни 2012 г.