Мерки за строг контрол, при издаването на служебни бележки на земеделски стопани с право да продават собствена продукция, препоръча настойчиво Областният управител. Гарантира повишено внимание към тази дейност.

9/5/2012
 
         Рестриктивно поведение, спрямо дългогодишната практика  да се издават безразборно и неаргументирано служебни бележки на земеделски стопани за произведена продукция  от кметовете на населени места, препоръча настойчиво областният управител Николай Димов, във връзка с предстоящото реализиране на реколтата от трайни насаждения. Действията му са в отговор на поет, преди дни, ангажимент към земеделци, ангажирани с отглеждането на трайни насаждения в региона. Те потърсиха съдействието на Областният управител в опит ако не -да бъде изцяло преустановена, то поне драстично да бъде ограничена тази практика.
            До кметовете на 7-те общини бяха разпратени днес (09.05.2012 г.) предупредителни писма, в които Николай Димов подчертава, че трябва да бъде осъществяван по-строг контрол при издаването на служебни бележки на земеделски стопани, за произведена продукция. Целта е да бъде пресечена възможността да се продават селскостопански стоки на пазарите с фиктивни служебни бележки от хора, които не са земеделски производители.
            В Допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители са дадени легални определения на категориите „Земеделски производители“, „земеделски стопани“ и „Семейни градини“, се посочва в сигналното писмо на Областния управител. За улеснение на кметовете се уточнява: „Земеделски производители“ са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба; „Земеделски стопанин“ е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната; „Семейни градини“ са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.“
            След анализ на посочените разпоредби, направен от юристите в областната администрация, изводът, който се налага и с който трябва да се съобразяват кметовете на населени места е че „право да продава собствена земеделска продукция има само земеделския производител“, посочва областният управител Николай Димов. „Издаването на горепосочените бележки без правно основание, без въведени вътрешни правила и регистър се явява грубо нарушение на българското законодателство, което предполага административна или наказателна отговорност на виновните длъжностни лица. Заобикалянето на закона, води и до ощетяване на земеделските производители“, подчертава Областният управител Николай Димов.
          За да се гарантира дейност в съответствие със законовите изисквания, Областният управител настоява след утвърждаване на правила за издаване на служебни бележки в съответните общини, да бъде запознат с образците от правилата, служебните бележки и протокола по издаването им.
Те трябва да са придружени и от информация за регистрираните пунктове за продажба и изкупуване на селскостопанска продукция на територията на всяка една от 7-те общини от област Силистра.

            Областният управител ще предприеме всички необходими мерки, в рамките на правомощията си и ще приложи пълния инструментариум от механизми и законови лостове, за да бъде осигурена възможността – земеделските стопани от област Силистра да реализират продукцията си в условията на ред и законност.