Областният управител разпореди превантивни противопожарни мерки и действия за овладяване на пожари в горските територии в област Силистра

3/4/2012
 
 
 
            Превантивни мерки, действия за пожарна безопасност и за овладяване на пожари в горските територии на област Силистра разпореди, със своя заповед, областният управител Николай Димов. С нея, за пожароопасен се определя периодът от 02.04.2012 до 30.10.2012 г.
            По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. През този период:
 - държавните горски стопанства (ДГС) в Силистра и Тутракан и Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз“ в Дулово трябва да поддържат постоянно повишена бдителност и активност на целия персонал.
 - директорите на ДГС, ДЛС и общините - собственици на гори, съгласувано с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН), да обозначат трайно на терена и да информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност ( І- ви Клас).
- горските стопанства, ловното стопанство „Каракуз“, общините и юридическите лица - собственици на гори, които имат изготвени Годишни оперативни планове (ГОП) за опазване на горските територии от пожари да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени такива планове,  да изпълняват планираните в плановете на ДГС и ДЛС мероприятия за техните горски имоти.
- Регионалните дирекции по горите (РДГ) да продължат изпълнението на регионалните си програми за опазване на горите от пожари и съвместно с ОУ „ПБЗН” да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ДГС,  ДЛС, общините, юридическите и физическите лица собственици на гори.
Особено внимание трябва да се обърне на:
- направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно Годишните оперативни планове;
- Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.;
- почистването на сухите треви покрай ЖП линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и падналата дървесина в насажденията и културите  от І-ви Клас на пожарна опасност;
- осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях;
- готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
Съгласно заповедта, за опазване на горите от пожари трябва да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС, ДЛС, Регионалната дирекция по горите, общините и юридическите лица - собственици на гори, които имат изготвени годишни оперативни планове.
Разпоредено е и да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии,  ръководителите на ДГС, ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
            За разпоредените мерки  ще бъдат уведомени ОУ „ПБЗН”, РДГ – Русе, ДГС - Силистра, ДГС – Тутракан, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, кметовете на общини и кметски наместници на територията на област Силистра.
            Заповедта е издадена на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с предложение на директора на Регионалната дирекция по горите-Русе.
Заповедта е публикувана на електронната страница на Областна администрация-Силистра , на адрес www.silistra.government.bg, в секция „Документи по дейността“.