Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен район за планиране

10/4/2012
 
 
            Областният управител Николай Димов участва днес (10.04.2012 г.) в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. То бе домакинството и премина под ротационното председателство на областния управител на Разград д-р Валентин Василев. Участници в заседанието бяха зам. Министърът на МРРБ Николай Нанков, представители на министерствата на икономиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие,  областните управители или техни заместници и кметове от 5-те области, формиращи Северен централен район за планиране – Силистра, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите.
Имайки предвид подготовката за следващия програмен период - 2014-2020 г. и разработването на Регионалните планове за развитие, бяха представени и обсъдени основните проблеми на развитието на областите в Северен централен район (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) и бяха откроени ключови проекти в съответните области, за този период.
           Сред основните проекти, които Николай Димов настоя да залегнат в Регионалния план за развитие на Северен централен район (за периода 2014 – 2020 г.), са: Изграждането на мост над р. Дунав при Силистра-Кълъраш; Модернизиране на пристанище Силистра; Реконструкция и модернизация на път Варна-Добрич-Силистра и обвързването му като високоскоростна връзка с Дунав мост при Силистра - Кълъраш и двете пристанища – морското - във Варна и речното - в Силистра; Модернизиране на енергийната инфраструктура чрез въвеждане на природния газ като алтернативен енергоносител в областта – изграждане на газопровода и газификация на населени места в област Силистра; Реконструкции на водопроводни мрежи и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции и др. „Последното или предпоследно място в статистиките по усвояване на средства, по инвестиции в региона, по жизнен стандарт на хората, по произведен брутен продукт…  са обезпокоителни и са ясен сигнал за опасността от допълнително обезлюдяване на региона“, заяви Николай Димов. Областният управител аргументира значимостта на заявените от него проекти с необходимостта - област Силистра да получи шанса и финансовата подкрепа на националните и европейки институции, за да развие своя потенциал. Той предупреди: „Ако тези важни за област Силистра не се реализират, ако бъде пропуснат и новия програмен период (2014-2020 г.), тези процеси ще бъдат необратими.“
           Областният управител на Силистра Николай Димов представи обобщени 7 приоритетни акцента за развитието на област Силистра, през следващия програмен период. Те са: Изграждане на съвременна инфраструктура, водеща до повишаване на привлекателността за инвестиции и подкрепяща ускореното социално-икономическо развитие на Област Силистра; Развитие и модернизация на регионалната транспортна инфраструктура; Прилагане на мерки за стимулиране и развитие на икономиката; Развитие и модернизация на регионалната екологична инфраструктура; Предоставяне на социални услуги на европейско ниво; Прилагане на мерки за енергийна ефективност; Дейности за подобряване  на туристическата инфраструктура; Развитие на териториалното сътрудничество. Изборът на приоритети за развитие на област Силистра, през следващия планов период,  се базира на неосъществени до момента, но  значими и актуални за областта проекти и на извършено проучване за ключовите проекти за периода 2014-2020 г., сред седемте общини на Област Силистра, информира Областният управител Николай Димов.
На днешното заседание на Регионалния съвет за развитие бе обсъден и проектът за Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г. Тя е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната, за преодоляване на вътрешно- и междурегионалните  различия и неравенства, в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Националната стратегия определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
            Поради настъпили промени, след провеждане на местните избори през 2011 г., бе актуализиран съставът на  Регионалния съвет за развитие на Северeн централен район с представителите на общини от областите Габрово и Силистра. Бяха определени и нови представители на Регионалния съвет в Комитетите за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие” и оперативна програма „Околна среда”. Представители на титулярите в тях ще бъдат кметовете на общините Силистра и Дулово - д-р Юлиян Найденов и д-р Юксел Ахмед.