Служител по сигурността на информацията

 
 
 
 
 
Служител по сигурността на информацията 
 
     
     ИМЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ     
     
     ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА      ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 
Ивелин Ников
 
086 818 850      inikov@ss.government.bg