Главен секретар

 
 
 

ЕЛЕНА ТОМОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родена на 29.06.1975 г. в град Тутракан. Средно образование е завършила през 1992 г. в СОУ „Васил Левски“ – град Главиница, а висше – „Педагогика“ (бакалавър) в РУ „Ангел Кънчев“ (2000 г.) и „Публична администрация“ (магистър) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 г.). Работила като учител (1995 - 2009 г.) в град Главиница и в с. Сокол, община Главиница. Помощник директор в СУ „Васил Левски“ – град Главиница (2009 - 2011 г.), заместник кмет на община Главиница (2012 - 2015 г.), заместник областен управител на област Силистра (2015 - 2017 г.).
 
 
 

Правомощия на главния секретар (съгл. чл. 14 от Устройствения правилник на областните администрации):
 
1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
4. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
8. организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.