Николай Димов: „На границата на два програмни периода, имаме ангажимента, отговорността и възможността да предприемем необходимите действия за да набележим цели и да планираме дейности, които ще способстват за това област Силистра да излезе от анонимност“

5/12/2012
 
             В следващите месеци вниманието на Областна администрация-Силистра и на общините ще бъде фокусирано върху разработването на Новите стратегически документи, които ще са базисни и структуроопределящи за развитието на региона за следващите 7 години. Това стана ясно на заседанието на Областния съвет за развитие, което се проведе днес (05.12.2012 г.) в заседателната зала на Областна администрация-Силистра.
             До края на месец юни 2013 г. трябва да бъде завършен процесът по изготвяне и приемане на Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г. Тя трябва да бъде разработена в синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитие „България 2020”, и с  Регионалния план за развитие на Северен централен район. От своя страна, Стратегията се явява и базисен документ за Общинските планове за развитие. Със заповед на областния управител е утвърден План на действията за изготвяне на Стратегията.
            „На границата на два програмни периода, имаме ангажимента, отговорността и възможността да предприемем необходимите действия за да набележим цели и да планираме дейности, които ще способстват за това област Силистра да излезе от анонимност“, подчерта пред членовете на Областния съвет за развитие областният управител Николай Димов и изтъкна: „Ако подходим лекомислено и формално към този процес на планиране – никой няма да ни е виновен, че ще продължат да ни наричат Делиорман“.
           За да се избегне максимално формалността, при структуриране на Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г., Николай Димов инициира консултации с местни представители на различните браншове и сектори на икономиката в района. Конкретните им предложения, обвързани с възможностите за финансиране в следващия програмен период, с Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022) и с Регионалния план за развитие на Северен централен район, ще залегнат и в Областната стратегия за развитие. „Идеята на т.нар. подход на извличане на идеен ресурс „Отдолу-нагоре“ е формулировките на целите, задачите, приоритетите и направленията в новия стратегически документ, който ще отрази и ще определи регионалните приоритети и възможности за развитие,  да са реалистични, постижими и изпълними, а не – пожелателни“, обоснова се Областният управител.
         В рамките на заседанието, секретарят на Северния централен район за планиране Юзлям Камберова представи същността и механизмите за стратегическо планиране на пространственото и регионалното развитие. То обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегията за интегрирано развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие.
           Вниманието на членовете на Съвета бе насочено и върху целите, задачите и дейностите по приоритети „Жилищни условия“ и „Заетост“ от Плана за действие на област Силистра (2012-2014), за изпълнение на Националната стратегия на България за интеграция на ромите (2012-2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“
 
            Председател на Областния съвет за развитие е областният управител Николай Димов. Заместник-председател е заместник областният управител Алтимир Адамов. Членове на Съвета са кметовете и представители на общинските съвети на 7-те общини на област Силистра, представители на КТ „Подкрепа” и на КНСБ, на Силистренската търговско-промишлена палата, на Стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Силистра, на Асоциацията на индустриалния капитал и на Съюза за стопанска инициатива.