Н. Димов: Планът за развитие на Северен централен район трябва да бъде прецизиран преди окончателното му утвърждаване

30/11/2012
 
          Областният управител на област Силистра Николай Димов възрази срещу приемането на проекта за План на развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г., като настоя - този документ, определящ развитието на региона,да бъде прецизиран преди окончателното му утвърждаване.
            Това стана на проведеното днес (30.11.2012 г.) във Велико Търново заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).
          Проектът „Разработване на проект на Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 (2014-2020 г.)”, обособена позиция 2, по обществена поръчка на МРРБ с предмет: „Разработване на проекти на Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 в България, за периода 2014-2020 г. с шест обособени позиции” е изпълнен от Консорциум „Региони” ДЗЗД, състоящ се от дружествата „Велдер Консулт” ООД, „Алтус” АД и „Витал Про” ООД по договор между МРРБ (възложител) и Консорциум “Региони” ДЗЗД (изпълнител), сключен на 15 август 2012 г. Ръководител на проекта е арх. Белин Моллов.
 
          При представянето на документа от изпълнителя на проекта, областният управител Николай Димов констатира съществени разминавания и пропуски между Проекта на Плана за развитие Северен централен район и  Националната стратегия за регионално развитие, Дунавската стратегия, Стратегията „Европа 2020“ и др. документи, приети като базисни за развитието на страната и даващи рамката за разработване на областните стратегии и общинските планове (в рамките на района) за следващия планов период.
            В самото начало на проекта за План за развитие на Северен централен район (2014-2020) е отбелязано, че той се разработва „на основата на интегрирано териториално равнище, като фокусна точка, в която се срещат двата подхода: подходът “Отгоре-надолу”, т.е. от националното равнище, с подхода “Отдолу-нагоре” – инициативите за развитие от общините и областите, съставни на съответния район, отбеляза Николай Димов. Той припомни, че за да е спазен този принцип, трябва да имаме - от една страна - аналитична част на базата на коректниданни за състоянието на отделните анализирани сектори и от друга страна – приоритетите за развитие на Северен централен район, заложени в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), да бъдат отразени в Регионалния план за развитие на Северен централен район (РПР на СЦР).
При внимателния прочит на документа, обаче, областният управител Николай Димов е установил  редица неточности:  в описателната част на документа; в обобщения SWOT анализ - в графа „Възможности“; в стратегическата част на Регионалния план за развитие (стр.119-137), към съответните приоритети и в Специфична цел 3.1.1. – „Изграждане на коридори с национално и наднационално значение“.
           Николай Димов  представи и примери: „В описателната част на документа са посочени като съществуващи в област Силистра две депа за битови отпадъци, вместо съществуващото - едно. Твърди се и че е налице недостиг на места в детските градини в община Алфатар, което не отговаря на фактическата обстановка.“
            Силистренският областен управител посочи като съществен пропуск факта, че в представения Проект на Регионален план за развитие не са отразени приоритети, заложени в Националната стратегия за регионално развитие за 2012-2022 г., които касаят Северен централен район и по-специално – област Силистра.
            Въз основа на констатациите си, Николай Димов обяви, че ще се въздържи от гласуване на проекта  в този му вид и настоя – преди окончателното му утвърждаване,  в Плана за развитие на Северния централен район (2014-2020) да бъдат направени редица корекции и попълнения, сред които:
1.В раздел „Социално-икономически анализ на района“ да бъдат направени   корекции, отразяващи точния брой на депа за отпадъци в района и състоянието на детските образователни институции.
2. В обобщения SWOT анализ на стр. 117-118, в графа „Възможности“ да бъдат добавени:
- Възможности за изграждане на мост над р. Дунав при Силистра-Кълъраш, комбиниран за пътен и жп транспорт, с оглед улесняване процесите на транспортно и икономическо сътрудничество между България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия и Скандинавието и усвояване потенциала на транспортните им системи;
- Възможности за развитие на туризма по поречието на р. Дунав;
- Модернизиране на Пристанище Силистра за обслужване на бункерови, речни, речно-морски и морски кораби;
            3. В Стратегическата част на Регионалния план за развитие (стр.119-137), към съответните приоритети, в рамките на заложените стратегически цели, да се добавят приоритетите, заложени в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), както следва:
               - Подобряване на пристанищната инфраструктура в Свищов, Tутракан и Силистра; …
              - Изграждане на четвърти мост на р. Дунав „Силистра – Кълъраш”;
              - Изграждане на Фериботен комплекс „Тутракан – Олтеница“;
              - Реконструкция и модернизация на първокласен път Силистра – Шумен;
              - Укрепване на свлачищните участъци по Дунавския бряг и защита от наводнения в области Русе, Велико Търново и Силистра.
            4. На стр. 130 в проекта, към Специфична цел 3.1.1. „Изграждане на коридори с национално и наднационално значение“, като приоритет е записано: „Изграждане на газова връзка Исперих – Силистра“. Тази формулировка на трасето е явна фактическа грешка, категоричен бе Николай Димов и настоя да се коригира на „Изграждане на газова връзка Добрич – Силистра“.
          5. Във връзка с последните промени в Закона за регионално развитие (влезли в сила на 26.11.2012 г.) за създаване на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините, в РПР на СЦР към стратегическата част на Регионалния план за развитие (стр.119-137), към съответните приоритети в рамките на заложените стратегически цели  да се добави: „Реконструкция и модернизация на път Варна-Добрич-Силистра, чрез превръщането му във високоскоростна връзка (четири лентов път) с Дунав мост при Силистра – Кълъраш.
            Възражения и препоръки към отделните части на проекта изказаха и други  членове на Регионалния съвет. По тази причина, бе гласувано решение – до 15 декември 2012 г. да бъдат представени препоръките и предложенията за промени и допълнения, за да бъдат те нанесени от изпълнителя на проекта в Плана за развитие на Северен централен район (2014-2020).
            На днешното заседание бе представена и Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, както и данни за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район. Членовете на регионалния съвет за развитие на Северен централен район обсъдиха и одобриха и Годишна индикативна програма за дейността на  Регионалния съвет за 2013 г.
           Във форума взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, главният секретар на Областна администрация-Силистра Николай Колев, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Консорциум „Региони” ДЗЗД – изпълнител на поръчката за изработване на проекта за План за развитие на Северен централен район.