Примерен формуляр за подаване на предложения, сигнали и жалби

ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
 
От……………………………………………………………………………………………………………трите имена на физическото лице и личния номер за чужденец; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице)
…………………………………………………………………………………………………………………
 
Адрес………………………………………………………………………………………………………......община, ул., №, тел., факс, e-mail; за юридически лица - седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и e-mai)
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
 
С настоящия формуляр желая да подам:
 
Оплакване
Запитване
Предложение
Сигнал
Изразя благодарност
 
ИЗЛОЖЕНИЕ:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
 
Прилагам следните документи:
  1. ……………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………
 
Желая да получа отговор:
 
С писмо
По телефон
По електронна поща
На място /устно/
 
Дата:                                                                                Подпис: