Примерен формуляр за подаване на предложения, сигнали и жалби

 
ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
З А Я В Л Е Н И Е

От: ……………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на физическото лице и личния номер за чужденец; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице)

 
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………
(община, ул., №, тел., факс, e-mail; за юридически лица - седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронна поща)
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
 
С настоящия формуляр желая да подам:
  • Оплакване
  • Запитване
  • Предложение
  • Сигнал
  • Изразя благодарност
 
ИЗЛОЖЕНИЕ:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 
Прилагам следните документи:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
Желая да получа отговор:
  • С писмо
  • По телефон
  • По електронна поща
  • На място (устно)
 
Дата:                                                                                Подпис: