Вътрешни правила за подаване на предложения и жалби

 
 
Из Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация Силистра
 
...Раздел II 
"Подаване на предложения и сигнали"
 
Чл.9. Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на Областна администрация Силистра или за решаване на други въпроси в рамките на предоставените ѝ правомощия.
 
Чл.10. Сигнали  могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незеконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в Областна администрация Силистра, с които се засягат държавни интереси, права или законни интереси на други лица.
 
Чл.11. Предложения или сигнали може да направи всеки гражданин или организация, както и Омбудсманът на Република България.
 
Чл.12. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща.
(2) Подадените по реда на ал. 1 предложения и сигнали се регистрират от служителите на звено "Административно обслужване".
(3) Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответните разяснения от служителите от звеното.
(4). Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 
Чл.13. (1) Предложенията и сигналите, които не засягат дейността на Областна администрация Силистра, се препращат по компетентност до съответните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях.
(2) За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
 
Чл. 14. (1) Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
(2) Решение по предложението и сигнала се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя.
(3) Решението, постановено по направено предложение и сигнал, не подлежи на обжалване.
(4) Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.
(5) При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно прокурорът по компетентност.
 
Чл. 15. (1) Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от областния управител, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателя.
(2) При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.