Регистър на продадените имоти - частна държавна собственост

търсене
АДС
Адрес,
Правно
Договор
Цена/лв.
Купувач
Отписан
АДС № 3537/01.03.2012 г.; Ид. част 3551/19253 от ПИ с идентификатор73496.501.2273 с право на собственост върху 3551 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Тутракан, общ. Тутракан , ул. "Ана Вентура" № 5А, ПИ с идентификатор73496.501.2273чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2013-64/12.11.2013 г. за прекратяване на съсобственост между държавата и ЮЛ, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 21.11.2013 г. с вх. рег. № 3441, № 65, том Х, дв. вх. рег.:и.п. 2163028763 лв. без ДДС"Ем Ел Пи Ес" - гр. РусеЗаповед № ДС-09-53/03.12.2013 г.
АДС № 3746/08.12.2014 г.; ПИ с идентификатор 00415.502.5113 и площ 702 кв.м., представляващ прилежащ терен към сгради, собственост на юридическо лицеoбл. Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар, ул."Цар Петър" № 4. ПИ с идентификатор 00415.502.5113. Номер по предходен план: 1062чл.44, ал.3 от ЗДС, във връзка с чл. 84 и чл.85 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-66/18.12.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2015-3/19.01.2015г. за продажба на държавна земя по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 22.01.2015г. с вх. рег. № 282, акт № 99, том I, и.п. 375833124 лв. без ДДС"Елица"ЕООДЗаповед № ДС-09-2/27.01.2015г., вписана на 28.01.2015г. с вх. рег. № 398, акт № 149, том I, и.п. 37583
АДС № 3376/29.04.2009г.; Ид. част от п.и. № 66425.514.34 в размер на 3982 кв.м. от общо 5262 кв.м.обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, поземлен имот № 66425.514.34, стар идентификатор: кв.11, парцел 9чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2015-7/06.03.2015г. за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 20.03.2015г. с вх. рег. № 1915, акт № 174, том IV,и.п.8157437032 без ДДС"ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК-ГЕОРГИЕВ"КДЗаповед № ДС-09-9/30.03.2015г., вписана на 31.03.2015г. с вх. рег. № 2226, акт № 124, том V, и.п. 81574
АДС № 3705/10.04.2014г.; Урегулиран поземлен имот І-45 в квартал 1А, представляващ свободен терен с площ 1716 кв.м. oбл. Силистра, общ. Тутракан, с. Пожарево. УПИ І-45, кв. 1Ачл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-5/04.03.2015г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2015-8/20.03.2015г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 01.04.2015г. с вх. рег. № 710, вписан под № 48, и.п. 309313950 лв. без ДДС"Ем Ел Пи Ес" - гр. РусеЗаповед № ДС-09-13/03.04.2015г., вписана на 08.04.2015г. с вх. рег. № 788, акт № 112, том III, и.п. 30931
АДС № 3754/17.02.2015г.; Едноетажна полумасивна сграда със ЗП 984 кв.м., разположена в ПИ №000311– държавна собственостсграда, разположена в ПИ №000311 на землище на с.Босна, община Ситово, област Силистра, местност „Чеира“ чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-20/22.04.2015г. на Областен управител на облст СилистраДоговор № Д-2015-12/12.05.2015г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 13.05.2015г. с вх. рег. № 3312, акт № 40, том VIII,и.п. 935739900 лв. без ДДС„АГРОЗЕМ МИЛК“ООДЗаповед № ДС-09-28/19.05.2015г., вписана на 19.05.2015г. с вх. рег. № 3490, акт № 134, том VIII, и.п. 93575