Регистър на продадените имоти - частна държавна собственост

търсене
АДС
Адрес,
Правно
Договор
Цена/лв.
Купувач
Отписан
АДС № 3432/ 15.12.2010г., Ид.част 4275/5375 от ПИ с площ 4275 кв.м., целия с площ 5375 кв.м. отреден за производствена дейност, находящ се УПИ І, пл.№328, 402 в кв. 37 по ПУП – ПР на с. Межден, общ.ДуловоУПИ І, пл.№328, 402 в кв. 37 по ПУП – ПР на с. Межден, общ.ДуловоЧл.45 „а“ от ЗДС във връзка с чл.36 от ЗСДоговор, вписан на 23.06.2011г. Вх.рег.905, том ІV, стр.54, ПК 868011500,00 без ДДС„ДУЛО-АЛФА“ ООД гр.ДуловоЗаповед № РД-22-144/ 27.06.2011г.
АДС № 3443/ 23.02.2011г., Ид. част 238/15194 от ПИ с идентификатор 41143.502.18 с площ 238 кв.м. от правото на собственост-целият ПИ е с площ 15194 кв.м.с.Калипетрово, общ.Силистра, ПИ с идентификатор 41143.502.18Чл.45 „а“ от ЗДС във връзка с чл.34-36 от ЗС, чл.61-66 и чл.93 от ППЗДСДоговор за продажбаа, вписан на 07.06.2011г. Вх.рег.3993, том Х, стр.153, ПК 401971047,00лв. без ДДСДЕВОРА ООД гр.СилистраЗаповед № РД-22-121/ 10.06.2011г.
АДС № 3447/ 15.03.2011г, ид. част 729/1229 от ПИ с идентификатор 66425.501.3206 с площ 729 кв.м. от правото на собственостгр.Силистра, ул.“Н.Й.Вапцаров“ № 9, ид. част 729/1229 от ПИ с идентификатор 66425.501.3206 Чл.45 „а“ от ЗДС във връзка с чл.34-36 от ЗС, чл.61-66 и чл.93 от ППЗДСДоговор за продажба, вписан на 07.06.2011г. Вх.рег.3994, том Х, стр.155, ПК 4094643507,00лв.„ТОПЛИВО“ АД гр.София, ул.“Солунска“ № 2Заповед № РД-22-120/ 09.06.2011г.
АДС № 3517/12.01.2012 г.; ПИ № 501.0524 с площ 2472 кв.м., върху който е разположена масивна сграда, собственост на ЮЛс. Ситово, общ. Ситово, ПИ № 501.0524чл.44, ал.3 от ЗДС, във връзка с чл.84 и чл. 85 от ППЗДСДоговор № Д-2012-11/13.03.2012 г. за продажба на държавна земя по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 14.03.2012 г. с вх. рег. № 2022, акт № 18, том IV, и.п. 5626710 098,10 лв. без ДДС"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. СилистраЗаповед № ДС-09-21/19.03.2012 г.
АДС № 3519/01.02.2012 г.; Ид. част 16,50/1409 от триетажна масивна административна сграда, представляваща помещение (офис) със ЗП: 16,50 кв.м., ведно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж с. Професор Иширково, общ. Силистра, кв.23 а, парцел III - за обществено обслужванечл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗС Договор № Д-2012-16/27.03.2012 г. за прекратяване на съсобственост между държавата и ЮЛ, чрез продажба на имот - частна държавна собственост по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 27.03.2012 г. с вх. рег. № 2390, акт № 15, том V, и.п. 575582 193 лв. без ДДСЗК "Плодородие - 93" - с. Професор ИширковоЗаповед № ДС-09-25/29.03.2012 г.
АДС № 3518/01.02.2012 г.; ПИ с идентификатор 00895.501.704 и площ 949 кв.м., незастроен терен с НТП: за друг вид производствен, складов обектс. Айдемир, общ. Силистра, ул. "София", ПИ с идентификатор 00895.501.704чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-23/21.03.2012 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2012-19/10.04.2012 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 10.04.2012 г. с вх. рег. № 2788, акт № 13, том VI, И.П. 574934295 лв. без ДДСЗП Валентин Димитров ПаневЗаповед № ДС-09-27/18.04.2012 г.