Регистър на продадените имоти - частна държавна собственост

търсене
АДС
Адрес,
Правно
Договор
Цена/лв.
Купувач
Отписан
АДС № 3545/02.04.2012 г.; Ид. част 247/7247 от ПИ с идентификатор 24030.501.3149 с право на собственост върху 247 кв.м., с начин на трайно ползване:за друг вид производствен, складов обектгр. Дулово, общ. Дулово, Промишлена зона "Юг", ПИ с идентификатор 24030.501.3149чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2012-32/13.06.2012 г. за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 05.07.2012 г. с вх. рег. № 957, акт № 23, том 4, и.п. 92981618 лв. без ДДС"Стройком-2001"ООД - гр. ДуловоЗаповед № ДС-09-45/10.07.2012 г.
АДС № 3567/10.07.2012 г.; Ид. част 134/6384 от ПИ с идентификатор 00895.502.4330 с право на собственост върху 134 кв.м., с начин на трайно ползване:за складова базас. Айдемир, общ. Силистра, ул. "Каменно цвете", ид. част от ПИ с идентификатор 00895.502.4330чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2012-44/30.07.2012 г. за прекратяване на съсобственост между държавата и ЮЛ, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 06.08.2012 г. с вх. рег. № 5556, акт № 117, том XII, и.п. 634901541 лв. без ДДС"Топливо"АД - гр. СофияЗаповед № ДС-09-51/08.08.2012 г.
АДС № 3349/08.01.2009 г.; Ид. част с площ 1610 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 66425.32.194, целия с площ 4610 кв.м.гр. Силистра, общ. Силистра, ПИ с идентификатор 66425.32.194чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2012-46/08.08.2012 г. за прекратяване на съсобственост между държавата и ЮЛ, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 30.08.2012 г. с вх. рег. № 6429, акт № 103, том ХVI, и.п. 59440 218 лв. без ДДС"Елит Петрол"АД - гр. СофияЗаповед № ДС-09-77/04.09.2012 г.
АДС № 3547/10.04.2012 г.; Незастроен поземлен имот с идентификатор 41143.502.54 с площ 966 кв.м. и предназначение: за друг вид производствен, складов обектс. Калипетрово, община Силистра, ПЗ "Изток", ПИ с идентификатор 41143.502.54чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-54/16.08.2012 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2012-47/19.09.2012 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 03.10.2012 г. с вх. рег. № 7216, акт № 172, том ХVI, и.п. 602044426 лв. без ДДС"Девора"ООД - гр. СилистраЗаповед № ДС-09-82/05.10.2012 г.
АДС № 3393/28.10.2009 г.; УПИ - Ид. част с площ 888 кв.м. от целия с площ 3 423 кв.м.с. Старо село, община Тутракан, УПИ I, КВ. 1-ачл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2013-1/04.01.2013 г. за прекратяване на съсобственост между държавата и ФЛ, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 14.01.2013 г. с вх. рег. № 141, акт № 42, том I, и.п. 84453436,60 лв. без ДДСВалентин Йорданов Иванов и Донка Делева Иванова Заповед № ДС-09-11/12.02.2013 г.
АДС № 3643/10.05.2013 г.; Ид. част 88/738 от ПИ с идентификатор 24030.501.1793 с право на собственост върху площ от 88 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обектгр. Дулово, общ. Дулово, Промишлена зона "Север", ПИ с идентификатор 24030.501.1793чл.45 а от ЗДС, чл. 61-66 и чл.93 от ППЗДС, във връзка с чл.34-36 от ЗСДоговор № Д-2013-39/19.06.2013 г. за прекратявна на съсобственост между държавата и ЮЛ, чрез продажба на имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 24.06.2013 г. с вх. рег. № 1108, акт № 180, том 4994 лв. без ДДС"Саминвест"ЕООД - гр. ДуловоЗаповед № ДС-09-33/26.06.2013 г.