Регистър на продадените имоти - частна държавна собственост

търсене
АДС
Адрес,
Правно
Договор
Цена/лв.
Купувач
Отписан
АДС № 3352/29.01.09г., ПИ 24030.501.1936 с площ 506 кв.м. и построената в/у него масивна сграда (гараж) със ЗП 106 кв.м. гр.Дулово, ул.“Шуменско шосе“, ПИ 24030.501.1936чл.44, ал.2 от ЗДС, чл.85(1) във връзка с чл.84 от ППЗДС Договор за продажба, вписан на 14.01.2010г. Вх.рег.17, том 1 стр.5 и. и.34536286,32 лв. без ДДСВеска Славова Велева, гр.ДуловоЗаповед № РД-22-22/29.01.2010 г.
АДС № 3401/ 24.02.10г., ПИ с идентификатор 73496.501.3751 и площ 3725, в/у който е построена промишлена сграда (склад) собственост на ф.л.гр.Тутракан, ул.“Средна гора“, ПИ с идентификатор 73496.501.3751Чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.84 от ППЗДСДоговор за продажба, вписан на 26.04.2010г. Вх.рег.145, том V, и.и.1056112974,16 лв. без ДДССветослав Николов Велев от гр.ТутраканЗаповед № РД-22-117/ 07.06.2010г.
АДС № 3395/ 02.11.2009г., УПИ-ІІ-2, кв. 32, свободен терен с площ 9000 кв.м.с.Попина, общ.Ситово, УПИ-ІІ-2, кв. 32Чл.44, ал.1 от ЗДС, чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №РД-12-90/ 30.04.2010г.Договор за продажба, вписан на 24.06.2010г. Вх.рег.4448, том VІІІ, стр.89; и.и.1750132629,00 лв. без ДДС„ЕКОПОЙНТ“ ЕООД гр.Горна ОряховицаЗаповед № РД-22-159/ 26.07.2010г.
АДС № № 3381/ 16.03.2010г., Обособена част от масивна едноетажна сграда, представляваща самостоятелно помещение със ЗП 18 и съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж в/у земя, кв.24 а, УПИ ІІІс.П.Иширково, общ.Силистра, кв.24 а, УПИ ІІІЧл.43, ал.4 от ЗДС, чл.58 и влязла в сила Заповед № РД-23-136/06.07.2010 г.Договор за продажба, вписан на 02.08.2010г. Вх.рег.5244, том Х, стр.57; и.и.230521059,77 лв. без ДДСДимитър Василев Петров от гр.СилистраЗаповед № РД-22-180/ 10.08.2010г.
АДС № № 3419/ 15.09.2010г., ид.част 539/7630 от ПИ с идентификатор 00895.501.706 с площ 539 кв.м.с.Айдемир, общ.Силистра, ПИ с идентификатор 00895.501.706, стар идентификатор:249, 252 (2585), кв.:46, пар.3Чл.45“а“ от ЗДС, във връзка с чл.36 от ЗСДоговор за продажба, вписан на 08.11.2010г. Вх.рег.7584, том ХV, стр.123; ПН 330132620,00 лв. без ДДСГД“ПЪРВО ЧАСТНО СДРУЖЕНИЕ“ с.Айдемир, общ.СилистраЗаповед № РД-22-245/ 15.11.2010г.
АДС № 3420/ 15.09.2010г., ид.част 86/3354 от ПИ с идентификатор 00895.501.709 с площ 86 кв.м. с.Айдемир, общ.Силистра, ПИ с идентификатор 00895.501.709, стар идентификатор:249, (2585), кв.:46, пар.9Чл.45 „а“ от ЗДС във връзка с чл.36 от ЗСДоговор за продажба, вписан на 08.11.2010г. Вх.рег.7575, том ХV, стр.121, ПК 33010395,00 лв.ГД“ПЪРВО ЧАСТНО СДРУЖЕНИЕ“ с.Айдемир, общ.СилистраЗаповед № РД-22-245/ 15.11.2010г.