Регистър на продадените имоти - частна държавна собственост

търсене
АДС
Адрес,
Правно
Договор
Цена/лв.
Купувач
Отписан
АДС № 3370/20.03.2009 г.; Незастроен УПИ с площ 850 кв.м.с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, УПИ XIII, кв.2чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-46/01.11.2013 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2013-67/21.11.2013 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 22.11.2013 г. с вх. рег. № 8490, акт № 166, том ХХI, и.п. 61202200 лв. без ДДС"Фокс - В"ЕООД - гр. СилистраЗаповед № ДС-09-54/03.12.2013 г.
АДС № 3685/15.11.2013 г.; ПИ с идентификатор 24030.501.9202, представляващ незастроен терен с площ 1067 кв.м. в урбанизиране територия, с недефиниран начин на трайно ползванегр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Плиска", ПИ с идентификатор 24030.501.9202чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-5/23.01.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2014-7/19.02.2014 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 25.02.2014 г. с вх. рег. № 260, акт № 189, том 16840 лв. без ДДСЕТ "Джили-сой-Джихангир Ибрям" - гр.ДуловоЗаповед № ДС-09-17/06.03.2014 г.
АДС № 3686/15.11.2013 г.; ПИ с идентификатор 24030.501.9203, представляващ незастроен терен с площ 1256 кв.м. в урбанизиране територия, с недефиниран начин на трайно ползванегр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Плиска", ПИ с идентификатор 24030.501.9203чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-6/23.01.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2014-8/19.02.2014 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 25.02.2014 г. с вх. рег. № 259, акт № 188, том 18050 лв. без ДДСЕТ "Джили-сой-Джихангир Ибрям" - гр.ДуловоЗаповед № ДС-09-16/06.03.2014 г.
АДС № 3687/15.11.2013 г.; ПИ с идентификатор 24030.501.9204, представляващ незастроен терен с площ 1256 кв.м. в урбанизиране територия, с недефиниран начин на трайно ползванегр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Плиска", ПИ с идентификатор 24030.501.9204чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-7/23.01.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2014-9/19.02.2014 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 25.02.2014 г. с вх. рег. № 258, акт № 187, том 18050 лв. без ДДСЕТ "Джили-сой-Джихангир Ибрям" - гр.ДуловоЗаповед № ДС-09-15/06.03.2014 г.
АДС № 3713/11.07.2014 г.; ПИ с идентификатор 21693.501.659 и площ 1711 кв.м., с НТП: за друг вид производствен, складов обект, представляващ прилежащ терен към сграда собственост на ЮЛс. Добротица, общ. Ситово, ул. "Добруджа" № 62; ПИ с идентификатор 21693.501.659чл.44, ал.3 от ЗДС, във връзка с чл. 84 и чл.85 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-42/17.07.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2014-50/04.08.2014 г. за продажба на държавна земя, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 05.08.2014 г. с вх. рег. № 4474, акт № 115, том XIII, и.п.867714200 лв. без ДДС"БГТ-Строй" ЕООД - с.ЗлатокласЗаповед № ДС-09-48/08.08.2014 г.
АДС № 3707/22.04.2014 г.; ПИ с идентификатор 24030.16.53, представляващ свободен терен с площ 3192 кв.м. и НТП: за друг поземлен имот за движение и транспортгр. Дулово, общ. Дулово, местност "Ески Ташол Бою", ПИ с идентификатор 24030.16.53чл.44, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.58 от ППЗДС и влязла в сила Заповед №ДС-09-45/24.07.2014 г. на Областен управител на област СилистраДоговор № Д-2014-51/14.08.2014 г. за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, сключен по реда на ЗДС и ППЗДС, вписан на 27.08.2014 г. с вх. рег. № 1355, акт № 159, том 5, п.к. том ДВР, стр.134311200 лв. без ДДСЕТ "Джили-сой-Джихангир Ибрям" - гр.ДуловоЗаповед № ДС-09-51/05.09.2014 г.