Защита на личните данни

 
Областна администрация Силистра е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. 
 
Целите на обработването на лични данни са свързани с дейността на Областна администрация Силистра като държавна институция, съгласно поверените ѝ права и задължения от нормативните актове в страната и приложимото законодателство.
 
Разписаните норми в Регламент (ЕС) 2016/679 ефективно се прилагат в Областна администрация Силистра от 25.05.2018 година.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Политика за поверителност при ползване на интернет страницата на Областна администрация Силистра
 
Политика за прозрачност при обработване на лични данни в Областна администрация Силистра