ПОКАНА за представяне на оферти за сервизно обслужване на МПС, собственост на Областна администрация Силистра за 2015 г.

 
 
 
 
П О К А Н А
 
  
На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, областният управител на област Силистра отправя покана към всички заинтересовани лица, да представят оферти за дейности по техническо и сервизно обслужване на движимо имущество – автомобили, собственост на областна администрация Силистра, съгласно приложение №1.
 
Офертите трябва да съдържат информация за цените и отстъпките на следните услуги:  
  1. Смяна на масло, филтри и накладки;
  2. Периодична смяна на гуми;
  3. Монтаж, демонтаж и баланс на гуми;
  4. Проверка на електрическа инсталация;
  5. Зареждане на климатична инсталация.
Офертите може да съдържат цени и отстъпки и на други услуги, предоставяни от  участниците.
 
Изисквания към изпълнение на поръчката – влаганите резервни части, консумативи и принадлежности да съответстват на марката и модела автомобили, да бъдат нови, неупотребявани, и за всеки от извършените ремонти да се определя гаранционен срок за вложените резервни части.
 
Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Силистра, ул.“Добруджа“ №27. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес.
 
Краен срок за получаване на оферти: 30.01.2015 г.
 
Отварянето на офертите ще се извърши в първия работен ден, след изтичане на срока за получаване на офертите.
 
Критерий за оценка – най-ниска предложена цена.
 
Резултатите от класирането на офертите ще бъдат оповестени на интернет страницата на областна администрация Силистра, раздел „Профил на купувача“.
 
 
 
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра