ПОКАНА за представяне на оферти за доставка на канцеларски материали за 2015 г.

 
 
 
 
 
П О К А Н А
        
На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Областният управител на област Силистра отправя покана към всички заинтересовани лицада представят оферта за доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Силистра през 2015 г. 
 
Канцеларските материали трябва да отговарят на техническите спецификации на Възложителя, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.
 
Доставките ще се извършват периодично на адрес: ул. „Добруджа“ № 27, в срок до 1 работен ден след направена заявка от Възложителя.
 
Срокът за изпълнение на поръчката е една година, считано от датата на подписване на договора.
 
Офертата трябва да съдържа единични цени с ДДС с предложен процент отстъпка за всеки артикул,  като в цената следва да са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, включително и транспортните разходи по доставка в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Единичните цени, както и процентът отстъпка не могат да бъдат променяни по време на действие на договора.
 
В офертата да се посочат административни данни за участника,  ЕИКпо чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация, и банкова сметка.
 
Плащането ще се извършва по банков път в посочена от Изпълнителя банкова сметка след предоставяне на фактура за извършената доставка.
 
Критерий за оценка на офертите е най-ниска предложена цена, като приоритет при оценяването ще имат т. 1, т. 2 и т. 3 от Техническите спецификации.  
 
Офертата се представя по образец (Приложение № 2) в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
 
Краен срок за получаване на оферти: до 17:30 часа на 29.01.2015 г.
 
Отварянето на офертите ще се извърши на 30.01.2015 г.
 
Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на интернет страницата на Областна администрация Силистра www.silistra.government.bg, раздел „Профил на купувача“.
 
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра