ПОКАНА за представяне на оферти за застраховане на имущество на Областна администрация Силистра за 2015 г.

 
 
 
 
 
П О К А Н А
        
 
 
 
На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, областният управител на област Силистра отправя покана към всички заинтересовани лица, притежаващи лиценз за извършване на застрахователна дейност да представят оферти за застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на областна администрация Силистра, съгласно приложение № 1.
 
Офертите се подават за сключване на следните застраховки:  
 
1.    "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
2.    "Каско" на моторни превозни средства;
3.    Застраховка на недвижимо имущество, публична държавна собственост. 
 
Офертата трябва да съдържа информация за застрахователното покритие на рисковете, застрахователната премия или начина на определянето й, както и всякаква друга информация по преценка на участника. Всеки участник може да подаде оферта за посочените три вида застраховки или само за някои от тях. Към офертата участниците следва да приложат заверено копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност или друг еквивалентен документ.
 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
 
Краен срок за получаване на оферти: до 17:30 часа на 23.01.2015 г.
 
Отварянето на офертите ще се извърши в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите.
 
Критерий за оценка – най-ниска предложена цена.
 
Резултатите от класирането на офертите ще бъдат оповестени на интернет страницата на областна администрация Силистра, раздел „Профил на купувача“.                                          
  
 
 
 
Приложение №1
 
Списък на обектите, подлежащи на застраховане
 
 
І. Недвижимо имущество, публична държавна собственост:
 
НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
1.
Административна сграда, гр. Силистра, ул. „Добруджа № 27
725 436 лв.
2.
Сглобяема дървена барака, тип бунгало, гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 35
10 677 лв.
 
ІІ. Движимо имущество:
 
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
1.
Лек автомобил, марка Опел, модел Виваро, рег.№ СС 9191 СВ
17 800 лв.
2.
Лек автомобил, марка Хюндай, модел Санта Фе, рег.№ СС 0001 РВ
13 000 лв.
3.
Лек автомобил, марка Форд, модел Мондео, рег.№ С 3412 НК
9 930 лв.
 
ІІІ. Данни за автомобилите:
 
  1. Лек автомобил, рег.№ СС 9191 СВ
·         марка – „ Опел“;
·         модел – „Виваро“;
·         тип купе – лек пътнически фургон;
·         места – 8+1;
·         първоначална регистрация – 19.12.2007 г.;
·         тип на двигателя – 4 цилиндров дизелов;
·         обем на двигателя – 1995 см3;
·         мощност – 84 kW/3500 мин-1
 
  1. Лек автомобил, рег.№ СС 0001 РВ
·         марка - „Хюндай“;
·         модел – „Санта Фе“;
·         тип купе -  SUV;
·         места – 6+1;
·         първоначална регистрация – 11.07.2006 г.;
·         тип на двигателя – 4 цилиндров инжекцион;
·         обем на двигателя – 2351 см3;
·         мощност – 107kW/5500 мин-1;
 
  1. Лек автомобил, рег.№ С 34 12 НК
·         марка – „Форд“
·         модел – „Мондео“;
·         места – 4+1;
·         първоначална регистрация – 08.04.2004 г.;
·         вид гориво – бензин;
·         обем на двигателя - 1798 см3;
·         мощност – 92 kW