ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за доставка на горива - №9022090

Публична покана за избор на изпълнител за доставка на горива - №9022090BG-Силистра
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областна администрация Силистра, ул. "Добруджа" № 27, За: инж. Лейла Слатинска, директор АПОФУС; Маргарита Бочева, ст. юрисконсулт, Република България 7500, Силистра, Тел.: 086 818848; 086 818811, E-mail: lsl@ss.government.bg, Факс: 086 818851
Място/места за контакт: Областна администрация Силистра, дирекция АПОФУС
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://silistra.government.bg.
Адрес на профила на купувача: http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?OpenDocument.
 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на горива за нуждите на областна администрация Силистра по обособени позиции“ - Обособена позиция № 1 - Доставка на горива (бензин А95 Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на областна администрация Силистра; Обособена позиция № 2 – Доставка на газьол 0.001% S за отопление с условие на доставка: франко парната инсталация на Областна администрация Силистра.
 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09100000, 09132000, 09134000, 09134200
Описание:
Горива
Бензин
Газьол
Дизелово гориво
 
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
По обособена позиция № 1 - 18 200 литра, от които бензин А95 Н: 14 000 литра и дизелово гориво: 4 200 литра; По обособена позиция № 2 - 9 000 литра газьол 0.001% S за отопление Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем до изтичане на срока на договора
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
66000 BGN
 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Република България
 
NUTS:
BG
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Обособена позиция № 1 - Участниците следва да осигуряват доставка на горива в своите търговски обекти на територията на гр. Силистра, във всички областни градове на страната и по основните пътни артерии с действащи посттерминални устройства за безналично плащане. Участникът следва да разполага с най-малко един търговски обект (бензиностанция) във всеки областен град. Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им обслужване да се извършва безплатно за срока на договора, съгласно опис на автомобили, представен от областна администрация Силистра. Обектите от търговската мрежа на участника да работят 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощие и да предлагат възможност за разплащане с карти за безналично плащане. Търговските обекти да предлагат едновременно посочените горива А95Н и дизелово гориво. Предлаганите горива следва да отговарят на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Обособена позиция № 2 - Доставката на дизелово гориво за отопление ще се извършва франко парната инсталация на Областна администрация Силистра на адрес: ул. „Добруджа“ № 27. Предлаганите горива трябва да отговарят на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
18/11/2013 17:30
 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Към офертата участниците представят следните документи - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Оторизационно /упълномощително писмо от производителя, че участникът е официален представител или дистрибутор на производителя за територията на Република България за предлаганите горива (заверено копие); (За обособена позиция №1) Описание на разгърната търговска мрежа, която да включва най-малко един търговски обект / бензиностанция във всеки областен град на страната, както и по основните пътни артерии, с приложена схема или пътна карта (заверено копие). Участниците могат да подават оферта за една или за двете обособени позиции. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ №27. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, и за коя/и позиция/и се отнася. Образците на документи са публикувани на интернет страницата на областна администрация Силистра, раздел "Профил на купувача".
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
18/11/2013

Прикачени файлове