„Спешна мярка“ за пряко възлагане на автобусни превози по 4 линии от Републиканската транспортна схема

12/6/2013
         Разрешение за пряко възлагане на автобусни превози по 4 линии, като спешна мярка, даде на Община Силистра изпълняващият длъжността областен управител на област Силистра Алтимир Адамов.
       Основание за това решение е наличието на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга за населението. То е регламентирано в чл.5. ал.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент, в чл.16 на наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и е вследствие на постъпило аргументирано искане за предприемане на спешната мярка от Община Силистра.
            Линиите, за които е дадено разрешение са:
1. Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10:00 ч. – 07:00 ч.; 15:00 ч. – 11:00 ч.; 12:30 ч. – 16:30 ч.; 17:30 ч. – 13:00 ч.; 13:00 ч. – 06:00 ч.;
2. Велико Търново – Силистра, с часове на тръгване – 15:30 ч. – 06:00 ч.;
3. Русе –Силистра, с часове на тръгване – 13:30 ч. – 08:00 ч.; 16:15 ч. – 09:30 ч.
4. Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06:45 ч. – 14:00 ч.; 10:00 ч. – 16:00 ч.;
 
           Разрешението е валидно за 6 месеца, считано от 1.07.2013 г., докато Община Силистра проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)  или Закона за концесиите (ЗК).
           За да се защити особено важен обществен интерес и за да се предотврати допускането на значителна или трудно поправима вреда, вр. и.д. областен управител Алтимир Адамов допуска и предварително изпълнение на решението.
           Решението подлежи на обжалване в 14 –дневен срок от публикуването му, а в частта за предварително изпълнение - в 3 – дневен срок.
          „Съгласно разпоредбите на глава втора, раздел I от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда  за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, прилагането на спешна мярка има за цел единствено да се избегне прекъсването на транспортното обслужване, докато възложителят (Общинският съвет) проведе процедура по възлагане на превозите по реда на ЗОП и ЗК“, напомня и.д. областен управител.
         Въз основа на решението за предприемане на спешна мярка, възложителят на автобусните превози следва да сключи договор, с който пряко да възложи изпълнението на обществената услуга. Кметът трябва да бъде упълномощен от Общинския съвет с негово решение, с което му делегира изпълнението на своите функции по пряко възлагане и сключване на договор.
 
Приложение:
Решение  на вр.и.д. Областен управител за възлагане на обществен превоз без конкурс като 'спешна мярка"