Областният съвет за развитие прие новата Стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г.

11/6/2013
             „Област Силистра – подобрила и усвоила своите потенциали за растеж и реализираща своята идентичност, устойчиво развиващ се район на България и Дунавското пространство, с нови перспективи и качество на живот на населението“. Това е визията, коятоопределя рамката за реализация на Областна стратегия за развитие на Силистра, за периода 2014-2020 г.
Стратегическият документ бе приет единодушно днес (11.06.2013 г.) от членовете на Областния съвет за развитие. Заседанието бе ръководено от заместник-председателя на Съвета Алтимир Адамов, който в момента изпълнява длъжността областен управител на Силистра. Членове на Областния съвет за развитие са кметовете и председателите на общинските съвети в седемте общини на областта, представители на областна администрация-Силистра, на работодателски организации и на синдикатите.
            Областната стратегия за развитие има за задача да фокусира политиките за развитие и да даде насоките за използването на наличните ресурси по такъв начин, че да подпомогне областта да възстанови икономическата си жизнеспособност и да преодолее значимото изоставане, което се наблюдава в момента. Чрез нея се определят целите и приоритетите за устойчиво регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. Тя осигурява съответствие с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район, в който се намира областта и същевременно формулира стратегически насоки за разработване на Общинските планове за развитие на съставните общини за периода 2014-2020 г.
            Разработването на проекта на Стратегията бе възложено на дружеството „Ню Ай“- гр. София. Търсено бе съдействието, мнението и предложенията на всички общини от област Силистра, в т.ч. и на местния бизнес и неправителствения сектор.
          Анализите и изводите в документа са базирани на данни от официални източници, които Областна администрация –Силистра изиска,  обобщии предостави на изпълнителя, за да са максимално реалистични и прогнозите, очакванията и дейностите, заложени в него.
            Периодът на действие на областната стратегия е 7-годишен. Той съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие и общинските планове за развитие, както и с периода за програмиране на помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
            Областната стратегия (2014-2020) дефинира 3 стратегически цели, всяка от които има по няколко приоритета:
             Стратегическа цел 1:           „Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на иновациите във всички сектори и използване на местния потенциал“.
             Стратегическа цел 2:           „Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение“.
             Стратегическа цел 3:           „Подобряване на териториалната устойчивост и постигане на балансираност и свързаност в областен, регионален, национален и международен план“
            Стратегия за развитие на област Силистра бе представен на членовете на Областния съвет за развитие от ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова - консултант на дружеството- изпълнител. Тя изтъкна силните и слаби страни и възможностите пред област Силистра, както и заплахите, пред реализацията на очертаните цели.
            Сред възможностите за развитие на област Силистра, посочени в Стратегията са: усвояване на средства от европейски фондове за подобряване качествата на публичните услуги, човешките ресурси, техническата инфраструктура, туризма и селското стопанство, благоустрояване; развитие на селското стопанство и селските райони; възможност за изграждане на мост над р. Дунав Силистра – Кълъраш; река Дунав - транспортен, икономически, енергиен и туристически потенциал, както и воден ресурс; реализиране на транспортно-географското местоположение на областта и интегриране в европейските транспортни коридори при ново качество на транспортната инфраструктура, на основата на съвременен комбиниран транспорт; разработване и изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра и гр. Тутракан; развитие на успешно трансгранично и Дунавско сътрудничество; възползване от повишеното търсене на селскостопанска продукция и храни в световен план; разширяване достъпа до Интернет и за по-малките населени места; осигуряване на местни кадри за работещите местни предприятия като се коригира съществуващото несъответствие между специалностите във ВУЗ и конкретните нужди на областта, на които те да отговарят; развитие на публично-частно партньорство; изграждане на селскостопански тържища и на туристическа борса; намаляване на административната тежест и регулаторните режими за бизнеса…
            Сред  „силните“ страни на област Силистра присъстват излазът на р. Дунав, с предимството на реката като общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 7, което дава възможност да бъде улеснена комуникацията с Източна и Централна Европа; добър потенциал на географското разположение, даващ възможност за големи инфраструктурни проекти (мост Силистра-Кълъраш, път І-7); наличие на 2 пристанища (Силистра и Тутракан) с национално значение; наличие на качествен и ефективно използван поземлен ресурс; добре развито селско стопанство; добър потенциал за създаване на продукти на алтернативен туризъм, базиран на влажни зони;  изграждане на преносен газопровод от Добрич до Силистра; липсата на „горещи” екологични точки и агресивни замърсители и изразена тенденция за намаляване на замърсяването със серни и азотни оксиди; богат ресурс на чисти води (в поречието) – за питейни нужди и поливно земеделие; добро сътрудничество между областните и общинските власти и бизнеса и неправителствения сектор и др.
            Сред „слабите“ страни на областта са изведени: непреодоляната периферност и затруднена достъпност на района; неблагоприятни демографски процеси и процеси на обезлюдяване; кризисни явления в икономиката; изключително неблагоприятна образователна структура в някои от по-малките общини в района; ниски нива на заетост и много високо равнище на безработица, изоставане в технологичното развитие; малък дял на чуждестранните инвестиции; недостатъчна предприемаческа активност; хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата инфраструктура на здравеопазването, образованието и културата; неконкурентноспособно оборудване и технологии; недостиг на инвестиционен капитал за обновяване и разширяване на производствата; нестабилни стопански структури в аграрния сектор; ниско ниво на научно обслужване; липса на условия за развитие на фермерство от европейски тип; неоползотворени възможности на кайсията, лозята и поливното земеделие; неоползотворени възможности за ефективно животновъдство и недостатъчни суровини за преработка; амортизирана водопроводна мрежа и големи загуби на вода; разрушени хидромелиоративни системи и понижено предлагане на вода за напояване.
Като „бариери“ пред желаното развитие на туризма са изведени: инфраструктура с нисък стандарт; туристически продукти – в „идейна фаза”; професионализъм – оскъден; селищна среда – видими следи на хронична бедност и ниска битова култура; нагласа и информираност на населението – оскъдна довеждаща инфраструктура до туристически забележителности и др.
            Сред заплахите, които се отбелязват като възможна пречка за реализиране на мерките по стратегията или за отлагане на тяхната реализация, са: продължаване на кризисните процеси в демографското развитие и обезлюдяване; продължаваща икономическа стагнация с неблагоприятно влияние върху икономическата активност на населението; слабо участие с проекти в оперативните програми; ограничени възможности на държавата и общините за финансиране на публични проекти и за съфинансиране на проекти по оперативните програми; липса на целенасочена държавна финансова подкрепа за подпомагане развитието на изоставащи райони на страната; продължаващо проявление на процесите, формиращи междурегионалните контрасти; негативното влияние на климатичните промени, енергийната зависимост и демографския срив; намаляване на търсенето на някои типични селскостопански продукти на района; продължаваща слаба адаптивност на работната сила; недостатъчно ефективни мерки на пазара на труда; „изтичане“ на млади квалифицирани специалисти в други по-развити страни от ЕС; силен конкурентен натиск върху бизнеса (особено върху малките и средни предприятия) вследствие от присъединяването към ЕС; силен конкурентен натиск от страна на съседни райони на областта за привличане на инвестиции – публични и частни; технологично и иновационно изоставане в различни сектори на стопанството; продължаваща изолация от двете страни на границата – р. Дунав между България и Румъния; ниска степен на координация между социалните, вкл. образователни политики и политиките в другитe сфери.
            На 28 май т.г. Стратегията бе представена и приета и на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
            На база на областната стратегия за развитие, общините трябва да подготвят и своите Общински планове за развитие.
            На днешното заседание Областният съвет за развитие съгласува и актуализираната Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.
 
            Стратегията за развитие на област Силистра (2014-2020) е публикувана на сайта на Областна администрация-Силистра – www.ss.government.bg , в секция „Стратегии, планове и календари“, подсекция „Стратегии“.