Проверките в предприятията от сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, в област Силистра, ще бъдат съпътствани и от информационна кампания, насочена към здравословните и безопасни условия на труд

15/5/2013
        Проверките в предприятията от икономически дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, които осъществява в активната селскостопанска кампания силистренският отдел на Дирекция „Инспекция по труда“-Русе, ще бъдат съпътствани и от засилена информационна кампания. Тя ще се провежда с работодатели от двата сектора, от област Силистра, под формата на изнесени срещи с експерти от Инспекцията по труда. Около това решение се обединиха днес (15.05.2013 г.) членовете на Областния съвет по условия на труд. Заседанието на Съвета бе ръководено от областния управител Николай  Димов, който е и негов председател.
      „Поради станалите 5 трудови злополуки през 2012 г., от които едната бе със смъртен случай, основен акцент при контролната дейност на Инспекцията, която започна през месец март т.г., отново е осигуряването, на здравословни и безопасни условия на труд на работните места, предотвратяване и/или намаляване на  и ограничаване на риска при работа с препарати за растителна защита, както и предприетите мерки за недопускане на трудови злополуки“, информира началникът на силистренския отдел  на Дирекция „Инспекция по труда“-Русе Марияна Добрева. Тя разясни, че се извършат проверки по работни места (ремонтни работилници, складове, включително и при работа на полето и в животновъдните ферми), проверки на документи (за извършване на инструктажа на работниците и служителите, наличието на сключени трудови договори) и проверки за извършени задължителни периодични медицински прегледи, наличие на лични предпазни средства и работно облекло.
        За работодателите са разработени и ще им бъдат предоставяни информационни материали за характерните особености и източници на рискове, които могат да доведат до увреждане на здравето на работещите в селското стопанство. Сред тях са: източници от механични опасности (при работа с машини), опасности, създавани от електричество, вибрации, шум, микробиологична опасност и опасности, създавани от вдишване на химически вещества, газове и изпарения. Като особено неблагоприятна работна среда се посочва работата при използване на препарати за растителна защита и разпръскване на минерални торове.
„Ако се търси ефективност, а не – ефектност, срещите с работодатели и служители от Инспекцията по труда трябва да се проведат на място по общини,  за да са полезни те и да са съобразени със спецификата и мащаба на дейност“, бе предложението на областния управител Николай Димов, което бе подкрепено единодушно от членовете на Съвета. За организирането им ще се търси и съдействието на кметовете на общини. От своя страна, заместник-председателят на Силистренската търговско-промишлена палата Станка Лазарова пое ангажимент да съдейства за разпространението на информационните материали по електронен път, за да достигнат те до възможно най-голям брой работодатели.
       Целта на тазгодишната кампания е работодателите да предприемат необходимите мерки за отстраняване на установявани предходни нарушения и недопускането им в бъдеще. Усилията са насочени и към подпомагане на работодателите  - да бъдат подобрени условията на труд, на заетите в селското стопанство, и за намаляване на работещите, в този отрасъл, без трудови договори.
 
      Областният съвет по условия на труд е постоянен орган, към областния управител, за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище, при разработване и провеждане на политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В състава на Съвета са включени представители на областната администрация, на силистренския отдел към Дирекция „Инспекция по труда“-Русе, на синдикалните организации КНСБ и „Подкрепа“, на Силистренската търговско-промишлена палата и на Стопанска камара-Силистра.