Областният управител Николай Димов върна, за ново разглеждане, решение на Общински съвет-Ситово, касаещо опрощаване на задължения

15/4/2013
            При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна, за ново разглеждане, решение на Общински съвет-Ситово, от заседанието му на 28.03.2013 г.
            Решението е под № 33 и с него Общински съвет-Ситово приема да бъдат опростени стари задължения към Община Ситово на лицата, които имат сключен договор с Общината, за стопанисване на общински пасища и мери, и за които Общината е изискала официално информация от компетентните органи за липса на извършено плащане, за тази дейност от Държавен фонд „Земеделие“.
           Решението е гласувано след отправено предложение, при обсъждане на точка от дневния ред, касаеща предоставянето на общински имоти – мери и пасища.
            В мотивите за връщане се посочва, че:
  • В приетия, в началото на заседанието, дневен ред не фигурира точка за опрощаване на задължения към Община Ситово, което е в противоречие с чл. 68, ал.1 и  ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово.
  • Налице е и нарушение и по чл.68, ал. 2 от същия Правилник, тъй като към протокола не е приложена докладна записка по направеното предложение.
           В резултат на тези нарушения, предложението  не е разгледано и обсъдено на постоянна комисия и съответно- липсва нейно становище.
          На следващо място  - не е налице правно основание Общински съвет-Ситово да извършва опрощаване на облигационни задължения към общината, по повод липса на плащания по правоотношения, по които общината не е страна.
        В този смисъл, решение № 33 е прието в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като правомощията на Общинските съвети, по чл. 21 от Закона са изчерпателно изброени, уреждат се от императивни норми и разширително тълкуване на тяхното съдържание е недопустимо.
            Допуснатата незаконосъобразност може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на решението на заседание на Общинския съвет. Това следва да бъде направено в 14-дневен срок от получаването на заповедта за връщането му.