Област Силистра с възможност да е пилотна по Мярка 125?

21/3/2012
 
          Законът за сдруженията за напояване, неговото практическо приложение и възможностите, които предоставя Мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони разясниха пред земеделски производители от област Силистра днес (21.03.2012 г.) експерти от Министерството на земеделието. Срещата бе организирана и домакинствана от областния управител Николай Димов и е резултат от поетия от него ангажимент - да съдейства максимално ефективно за възстановяване и развитие на поливното земеделие в област Силистра.
            Основен лектор бе инж. д-р Соня Симеонова, с над 30 годишен опит в областта на поливното земеделие. Тя разясни, че пълното наименование на Мярка 125 е „Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитие и адаптиране на земеделието“. Оперативната й цел е подобряването на процесите на управление на водите в земеделието, чрез реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни мрежи и съоръжения, изграждане на нови съоръжения за увеличаване на поливните площи, въвеждане на водомерни устройства, повишаване на ефективността на напояването, чрез екологосъобразни методи и начини за извършване на процесите, както и чрез подобряване структурата на земеделските стопанства.
         До този момент България не се е възползвала от Мярката и не е била отваряна, изрази съжалението си инж. Соня  Симеонова, отчитайки факта, че по този начин водният сектор в областта на селското стопанство е изгубил значителен финансов ресурс. Тя увери земеделските стопани, че предвид значимостта й, по настояване на сегашното правителство се наблюдава активна политика за „отваряне“ на мярка 125.
          За разлика от България, проучване в другите европейски страни е показало, че средствата по Мярка 125 са усвоявани във всички програмни периоди. Огромни поливни площи се възстановяват и реконструират, подчерта инж. д-р Симеонова. Тя даде за пример съседни страни като Гърция, която се е възползвала от 4 програмни периода на Мярката и от възможността - 4 пъти да усвоява средства по нея. В резултат на това, в  южната ни съседка вече 40% от обработваемите земи са поливни. В Румъния също се наблюдава активизиране в подготовката за усвояване на европейски средства за хидромелиорация, като поставената цел на румънското правителство е само за 2012 г, да бъдат изградени съоръжения за над 700 000 дка. 
        Юридическите субекти, които ползват най-добре средствата по Мярка 125 са Сдруженията за напояване. Те функционират по специален закон, работят в обществен интерес и предвид факта, че не генерират печалби – имат право да получават 100 % от безвъзмездната помощ от европейските пари. „От съществено значение е да бъде осъзнато, че цялата философия на Европейския съюз е насочена към обществени организации“, подчерта инж. Симеонова. Тя изтъкна, като особено обнадеждаваща, инициативността на областния управител за подпомагане усилията на земеделските стопани да създават Сдружения за напояване и увери, че област Силистра може да бъде пилотна за България в разработване на проекти по Мярка 125.
 
             Основните параметри на Мярката:
                  Мярка 125  предоставя помощ за инвестиции в дейности, които са свързани с развитие и адаптиране на инфраструктурата в хидромелиорациите.
                  Допустимите видове дейности:
                  1. Изграждане, реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване. Този тип дейности се осъществяват върху следните видове съоръжения: напоителни  и  комплексни  язовири, микроязовири  и  водоеми; водовземни съоръжения;    напоителни помпени станции;  главна канална мрежа и съоръжения; второстепенна канална мрежа и съоръжения; вътрешна канална мрежа и съоръжения; напоителни  сондажи  и  кладенци; водомерни съоръжения  и напорни мрежи и съоръжения.
                  2.Изграждане, реконструкция и модернизация на инфраструктура за отводняване, включително за предпазване от вредното въздействие на водите на територията на земеделските земи. Този тип дейности се осъществяват  върху следните видове съоръжения: отводнителни помпени станции; отводнителни канали закрита дренажна мрежа и съоръжения; отводнителни полета и напоително-отводнителни  системи  и  полета.
                  3. Уедряване на поземлени имоти и промени в устройството на напояваната територия. Този тип дейности се осъществява върху следните обекти: частни, общински и държавни поземлени имоти; селскостопански пътища и инфраструктура, находяща се върху напояваната територия.
            Инж. д-р Соня Симеонова увери, че в най-кратки срокове проектът за Наредбата, регламентираща действието на Мярка 125 в България трябва да бъде представена в Европейската комисия за нотификация (одобрение).
            Областният управител Николай Димов информира присъстващите, че с помощта на общините и на дружеството „Напоителни системи“ са установени всички водни обекти – микроязовири и язовири, на територията на област Силистра. За улеснение на земеделците,  екип на областната администрация е създал и Регистър на водните обекти. Чрез него те ще могат да се ориентират за параметрите на водоизточниците и тяхното местонахождение. Това от своя страна, ще даде по-ясна представа за възможността да бъдат използвани за напояване.
Експертите от земеделското министерство увериха, че ще подпомогнат усилията на областния управител за възстановяване и развитие на поливното земеделие в региона. Те заявиха както своята, така и готовността  на своите колеги, в специализираните дирекции на  Министерството, да оказват пълно съдействие на земеделците, които имат интерес и полагат усилия да създадат Сдружения за напояване и да работят по разработване на проекти по мярка 125.