Започват публични обсъждания за целите и насоките за развитие на област Силистра за плановия период 2014-2020 г.

28/2/2013
 
            Целите и насоките за развитие на област Силистра, които да залегнат в новата Стратегия на областта за периода 2014-2020 г., ще обсъждат местните власти, бизнеса, неправителствения сектор и медии.
          За да се избегне формалността при изготвяне на стратегическия документ, Областна администрация-Силистра инициира публични обсъждания във всички общини на областта. Целта е възможно най-голям брой заинтересовани страни да вземат участие в разработването на плановия документ, който ще има определящо значение за посоката на развитие на общините и на цялата област за период от 7 години.
            Първите 3 срещи ще се проведат в общините Силистра, Дулово и Тутракан, както следва:
  • За община Силистра  - в гр. Силистра - на 7.03.2013 г. (четвъртък) от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Силистра;
  • За община Дулово – в град Дулово – на 7.03.2013 г.(четвъртък) от 14:00 ч. в зала № 13 на Община Дулово;
  • За община Тутракан – в гр. Тутракан на 8.03.2013 г. (петък) от 9:30 ч. в залата на Общински съвет-Тутракан.
 
        Публичните обсъждания са предшествани и от анкетно проучване, което инициира Областна администрация-Силистра през месец януари 2013 г. То се осъществява по електронен път, чрез сайта на Областна администрация-Силистра - www.silistra.government.bg.
         Проучването дава възможност да бъдат откроени основните проблеми на областта и да се даде възможност на бизнеса, неправителствените организации и на гражданите да направят своите предложения за ключови приоритети за областното развитие за следващия период.
 Линк към анкетите:
 
         Още в края на миналата година, областният управител Николай Димов инициира консултации и с местни представители на различните браншове и сектори на икономиката в района. Такива бяха осъществени с част от бизнеса в района и със земеделски производители и преработватели.
        До края на месец юни 2013 г. трябва да бъде завършен процесът по изготвяне и приемане на Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2014-2020 г. Тя трябва да бъде разработена в синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., така и с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитие „България 2020”, и с  Регионалния план за развитие на Северен централен район.
         От своя страна, Стратегията се явява и базисен документ за Общинските планове за развитие.