ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на софтуерно и хардуерно оборудване

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНО И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ 2 (1i)-2.2-2 "ЗДРАВЕ БЕЗ ГРАНИЦИ",  MIS-ETC CODE 637

ПО ПРОГРАМА ТГС РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА,  ID 9003822
  2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
  3. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

-          ОФЕРТА

-          ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

-          ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ