На 27.06.2012 г. ще заседават Областните съвети по образование и култура и по здравеопазване

26/6/2012
 
            На 27.06.2012 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация-Силистра ще се проведе  заседание на Областния съвет за култура и образование (ОСКО).
            На него ще бъдат обсъдени целите, задачите и дейностите по приоритети „Култура“ и „Образование“ от Плана за действие на Област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интеграция на ромите 2012-2020 и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“.
            Тематично ще е и планираното за същия ден – 27.06.2012 г. (сряда), в заседателната зала на областната администрация, заседание на Областния съвет по здравеопазване, което е с начален час 11:30. Акцент в него ще са дейностите по приоритет „Здравеопазване“ от Плана за действие на Област Силистра.
             Членовете и на двата съвета ще бъдат запознати накратко с Националната стратегия за интегриране на ромите и със задачите, пред местните власти, за реализиране на целите и принципите на Общия комуникационен план на Стратегията.
           
             Припомням:
             С решение на 41-то Народно събрание от 1 март 2012 г. беше приета Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г.
 Към нея е разработен и национален План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“ В Националния план за действие осъществяването на Стратегията е предвидено да премине през два етапа:  2012-2014 г. и 2014-2020 г. като нов програмен период на финансиране.
            В двата национални програмни документа е посочено, че процесът на интеграция в страната ни трябва да се осъществява едновременно в няколко главни направления (приоритети, сфери), а именно: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация и култура и медии.
 
           На основата на двата национални документа, Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ към областния управител на свое заседание от 12 юни 2012 г. прие два областни програмни документа:
  • План за действие на Област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2014 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“; в който са посочени целите, задачите и дейностите, които предстоят за осъществяване в нашата област по шестте приоритета на интеграционния процес;
  • Система за управление на интеграционния процес в Област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г.