Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен район

12/6/2012
 
 
          12-тото съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и на Координационния комитет към него се проведе днес (12.06.2012 г.) в гр. Разград. То бе домакинствано от ротационния председател на Съвета  - областният управител на Разград д-р Валентин Василев.
          В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
Основнатаму цел е да представи обща картина на изпълнението на плана и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз.
        На заседанието бе представен и обсъден„Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика” (втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”).
        Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.
Областните управители на Русе и Велико Търново инж. Стефко Бурджиев и проф. Пенчо Пенчев бяха определени за представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, които ще участват в създадената към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма работна група за разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013 – 2020 г.