Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси обсъди и прие План за действие за периода 2012-2014 г., за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите

12/6/2012
 
           
            План за действие на област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите и на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.“ обсъди на заседанието си днес (12.06.2012 г.) Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). 
            Съветът е координиращ, експертен и консултативен орган, който подпомага Областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на територията на oбласт Силистра. Негов председател е областният управител Николай Димов. Заместник-председатели са зам. областните управители Тодора Цонева и Алтимир Адамов, а членове - зам.-кметовете по хуманитарните въпроси в общините, ръководителите на Регионалния инспекторат по образование (РИО на МОМН), на Регионална здравна инспекция (РЗИ), на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ), на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК),  на Регионалната служба по заетостта (РСЗ), Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), Териториалното статистическо бюро (ТСБ), Областна дирекция "Полиция" (ОДП), Областна дирекция "Земеделие",  неправителствени организации, представители на различни общности и др.
            В работата на днешното заседание участва и Ахмед Ахмед, представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
            Планът за действие на oбласт Силистра е адаптиран вариант на националния План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и в тази връзка следва неговите приоритети, цели, задачи и дейности, които предстои да се осъществяват в два периода - 2012-2014 г. и 2014-2020 г. Той обхваща 6 приоритетни области:
1. „Образование“ - с оперативна цел:  „Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда“;
2. „Здравеопазване“ - с оперативна цел:  „Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми“;
3. „Жилищни условия“ - с оперативна цел: „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура“;
4. „Заетост“ - с оперативна цел: „Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях“. В плана са предвидени конкретни действия на Агенцията по заетостта по „Десетилетието на ромското включване, за периода 2011-2015 г.“ с разчетено финансиране за 2011 г.;
5. „Върховенство на закона и недискриминация“ - с оперативна цел„Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.
Сред акцентите в дейността по тази цел е и подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.“
6 „Култура и медии“  - с оперативна цел„Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество.“
            Планът за действие на Област Силистра  е достъпен на интернет страницата на Областна администрация-Силистра на адрес www.ss.government.bg, в секция „Други“.