Областният управител върна, за ново разглеждане, част от решение на Общински съвет-Ситово

8/6/2012
 
 
            При осъществяване на контрол за законосъобразност, областният управител Николай Димов върна, за ново разглеждане, част от решение на Общински съвет-Ситово, от заседанието му на 23.05.2012 г.То касае правата по трудови правоотношения на председателя на Общинския съвет.
            Решението е под № 61, а незаконосъобразност е установена в частта по т.1, отнасяща се до определяне на размера на платения годишен отпуск и допълнително трудово възнаграждение, за придобит трудов стаж и професионален опит, на председателя на Общински съвет-Ситово.
В т.1 на решението, на основание чл.26, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет е приел начисляваното допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да е в размер равен на определения за общинската администрация.
В мотивите за връщането му се посочва, че  правоотношението на председателя на Общинския съвет е приравнено към трудовите, т.е. лицето ползва всички права, които има работникът или служителят по трудов договор, без самият той да е в трудово правоотношение. Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общинския съвет следва да се определи съобразно предвиденото в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Както по т. 2 от решение № 61 Общински съвет Ситово е съобразил и изрично е посочил размера на платения годишен отпуск, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), така и по т. 1 на същото решение е следвало Общинският съвет да определи допълнителното трудово възнаграждение, за придобит трудов стаж и професионален опит, на председателя на Общинския съвет в размер равен на процент (%) върху индивидуалната основна месечна заплата, за всяка година трудов стаж.
           Върнатото решение може да бъде преразгледано на ново заседание на Общински съвет-Ситово в 14-дневен срок от получаването му, за да бъдат отстранени допуснатите нередности.