Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

 
 
        На основание  чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение на дейност „Почистване на зона за отдих (кетъринг за 60 човека)” по проект 2(1i)-2.2-2 MIS-ETC kod 637 „Здраве без граници”финансиран по програма ТГС Румъния –България 2007-201 и Заповед № АСД-13-4/14.05.2012 г.,
Областна администрация Силистра
        Адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, тел.: 086/818 822, факс: 086/818 851, 
       Лице за контакти: Даринка Иванова – мл. експерт ТГС, тел.086/818 850:
в качеството си на партньор по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 53248/09.08.2010 г. обявява процедура за определяне на изпълнител на услуга – кетъринг за 60 човека (храна, доставка, обслужване, посуда) по проект 2(1i)-2.2-2 MIS-ETC kod 637 „Здраве без граници”финансиран по програма ТГС Румъния –България 2007-2013, съфинансиран от ЕФРР и бюджета на Р България.
       Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, в звено Административно обслужване – всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
       Офертатасе подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с обратна разписка в звено „Административно обслужване“ на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27.
       Краен срок за подаване на оферти – до 17,30 ч. на 18.05.2012 г., включително.
       
       Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши в първия работен ден след изтичане на срока за подаването им от длъжностните лица, назначени със Заповед № АСД-13-4/14.05.2012 г.Критерий за оценка на офертите – най ниска цена. Резултатът от избора на изпълнител ще бъде оповестен на интернет страницата на Областна администрация Силистра:
За допълнителна информация: Димитър Георгиев – Мл. експерт КАК, тел.: 086/818 823