Николай Димов огласи резултатите от одит на Сметната палата в периода 01.01.2008 - 31.12.2009 г. и мерките за подобряване на дейността в областната администрация

25/4/2012
 
            17 мерки в отговор на препоръките на Сметната палата за подобряване дейността на администрацията оповести днес (25.04.2012 г.) пред журналисти областният управител Николай Димов. Те са в резултат на проверка на дейността по управление и разпореждане с недвижимо имущество – държавна собственост в Областна администрация-Силистра за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.
На тематичната пресконференция присъстваха и главният секретар на администрацията Ивелин Георгиев, както и директорите на двете дирекции – на „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (АПОФУС) – Лейла Слатинска и на „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (АКРРДС) – Тодор Динков. Те са сред основните отговорници за качественото изпълнение на мерките.
            Окончателният доклад е документ от 70 страници, като 62 страници са по същество на проверките. 31-а страници от доклада не се публикуват, тъй като данните от тях са изпратени в Прокуратурата.
            „В доклада на Сметната палата е посочено, че през проверявания период Областна администрация – Силистра е една от най-неефективно структурираните администрации“, каза областният управител Николай Димов, но направи уточнението и че  администрацията е и една от най-проверяваните. Той припомни, че предшественикът му  д-р Владимир Янков още с встъпването си в длъжност предизвика проверки от Инспектората на Министерски съвет и от НАП. Последната приключи с ревизионен акт и издадени 12 наказателни постановления за административни нарушения. „Тези постановления бяха обжалвани и впоследствие 10 от тях бяха отменени, но не заради липсващи нарушения, а заради процесуални пропуски при извършване на проверката или при съставянето и издаването на административно-наказателните постановления“, подчерта Николай Димов.
Областният управител представи общата оценка на Сметната палата от извършените проверки, според която - дейността по управлението на недвижимото имущество-държавна собственост не е осъществявана достатъчно ефективно. Не са предприемани действия, свързани с установяване на държавната собственост на територията на област Силистра с оглед на ефективното управление на имотите и вземане на управленски решения за използване на този ресурс в обществен интерес. През по-голяма част от одитирания период не е осъществяван ефективен контрол върху дейността по разпореждане и управление на имотите, включително по изпълнението на сключените договори за наем – начисляване и събиране на приходи от наем и спазване на сроковете за плащане. Установено е, че при продажбата на имоти чрез търг с тайно наддаване са определяни високи размери на депозитите за участие – от 40 на сто до 97 на сто от началната цена, което създава предпоставки за ограничаване участието на кандидатите в обявените търгове. Определян е твърде голям дял на заплащане на част от продажната цена на имотите с компенсаторни инструменти – в някои случаи 90 на сто, което не е извършено на базата на приети критерии и извършен анализ, гарантиращи обективно вземане на управленско решение в обществен интерес. Извършено е обединяване на държавни имоти без съсобственици с части от имоти, на които държавата е съсобственик, без да има обосновка на тези действия.
            Не е спазвано и постановление на Министерски съвет от 2005 година, което задължава областните управители да представят  доклад в Окръжна прокуратура за извършените разпоредителни сделки,подчерта Областният управител.
Николай Димов информира журналистите, че за двете години – обект на проверката - са били извършени 114 разпоредителни сделки с имоти-частна държавна собственост. От тях – на случаен принцип са проверени 23, касаещи продажби на самостоятелни обекти, прекратяване на съсобственост и продажби на прилежащи терени.
„Фактът, че за 104 седмици, са извършени 114 разпоредителни сделки с държавно имущество е тревожен и мога да кажа, че на тази търговска дейност би завидяла всяка една агенция, която се занимава с недвижими имоти. Пада се  по повече от една сделка на седмица“, коментира Областният управител. Той обясни, че проверените 23 сделки са описани в липсващите 27 страници от Трета част на доклад, озаглавена „Констатации“.  „Касае се за имоти, които в голямата си част са заплащани с компенсаторни инструменти“, съобщи Николай Димов, но отказа повече подробности, заради законовото ограничение да огласява данни от доклад изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство.
          След м. август 2009 г. са предприети действия от ръководството на областната администрация, относно възстановяване собствеността на държавата върху имоти и са постигнати някои положителни резултати, се посочва в доклада на Сметната палата.
            Докладът е връчен на Областния управител Николай Димов и на областните управители в проверявания период  – Светлана Великова и д-р Владимир Янков, за да се запознаят с него и да направят, ако преценят, своите възражения по него.
 
             На база 5-те препоръки, дадени на областния управител в Пета част на одитния доклад, Николай Димов разпореди да бъдат предприети незабавни мерки в администрацията за тяхното изпълнението. В резултата на това бе създаден План за действие, който с малки изключения има 3-месечен срок на изпълнение.
           „Още днес ще утвърдя този план, който предвижда 17 мерки. До края на месец юни т.г., 14 от тях ще бъдат изпълнени, а не само да се започне процедура по тях“, гарантира Областният управител. Сред тях са: актуализация на действащите Вътрешни правила и разработването на процедури, които регламентират действия  по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - държавна собственост и извършването на предварителен, текущ и последващ контрол при тези дейности; създаване на критерии за определяне размера на депозит за участие в търгове и за определяне на плащания с компенсаторни инструменти, при разпоредителни сделки с имоти; конкретизиране на отговорностите на длъжностните лица, по отношение регистрацията и движението на документи, свързани с разпореждане с имоти държавна собственост; разработване на процедура за окомплектоване и съхранение на досиетата на  имотите държавна собственост; Извършване на анализ на приходите от разпореждания с имоти-държавна собственост към полугодието и прогнози за края на годината; съставяне на план с прогнозни приходи за следващата бюджетна година, който да бъде включен в бюджетната план - сметка и тригодишната бюджетна прогноза и др.
          „Само по отношение на втората препоръка, която обхваща над 3000 държавни имота на територията на областта и касае установяване на вида и действителната стойност на недвижимото имущество–държавна собственост във всички населени места, е определен краен срок за изпълнение – месец юли 2013 г.“ информира Николай Димов, но се аргументира: „Това е дейност, която през целия период на съществуване на Областна администрация-Силистра ( 14 г.) никой не е извършвал. Ние си поставяме амбициозната цел  - в рамките на една година това да се свърши“.
 

            Пакетът от мерки ще бъде изпратен на председателя на  Сметната палата.

            Докладът от отдита на  Сметна палата и Планът за действие ще бъдат публикувани на електронната страница на администрацията www.silistra.government.bg, в секция "Документи по дейността"