Ускорява се изграждането на електропровода "Тутракан-Малък Преславец-Силистра"

6/4/2012
 
            Областният управител Николай Димов съдейства за ускоряване доизграждането на резервния 100-киловолтов въздушен електропровод „Тутракан-Малък Преславец-Силистра“. Той издаде заповед за принудително отчуждаване в полза на държавата, на части от 6 имота по трасето на електропровода. Такова право му делегират Законите за държавна собственост и за енергетиката, тъй като обектът е с национално значение. Касае се за земи- частна собственост в землищата на селата Коларово, Нова Попина, Сребърна и Айдемир, върху които трябва да бъдат изградени стъпките на 6 стълба.  Общата площ на земите е 98 кв.м. Общата сума на предвидените в този случай обезщетения за собствениците е 892 лв.
До тази мярка се стигна, след като над 6 години изграждането на обекта се бави, заради проблеми между собствениците на имоти по трасето на електропровода.  Един терен има по няколко съсобственика, които живеят или пребивават в различни градове и държави. Липсата на общото становище и координация между тях, на практика саботира дейността по отчуждаване на земите, необходими за доизграждане на електропровода.
            „Повече от 6 години този, без съмнение, значим обект за област Силистра не може да бъде завършен, заради по-малко от 100 квадрата земя. Да бъде изправяна пред реална опасност сигурността на хиляди граждани от областта, които в тежки зимни условия могат да останат без ток и вода за неопределен период от време, е необоснован риск, който сме длъжни да избегнем“ – аргументира действията си Областният управител.
Днес (06.04.2012 г.), в разговор с представители на Националната електрическа компания, след като  ги информира за предприетите от него действия, Николай Димов изрази очакванията си - обектът да бъде завършен в максимално кратък срок.
           Предвидено е предварително изпълнение на заповедта, тъй като са налице няколко от допустимите в Административно-процесуалния кодекс основания за това ( в чл.60, ал.1 от АПК): Първо - защитават се особено важни държавни или обществени интереси; Второ - съществува опасност изпълнението на акта (заповедта) да бъде осуетено или сериозно затруднено и Трето - от закъснението, при изпълнението на заповедта, може да последва значителна или трудно поправима вреда. 
            В този случай, инвеститорът на обекта с национално значение – НЕК ЕАД,  ще може да влезе във владение и да се разпорежда с имоти по трасето, преди отчуждителните процедури да са приключили. Условието е да е заплатил дължимото обезщетение.
            Национални обекти са определените със закон инфраструктурни проекти - пътища, железници, пристанища, летища и мрежи на техническата инфраструктура, каквито са ВиК съоръженията, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, електрификационни, топлофикационни мрежи и др.
            Изграждането на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 Кv „Тутракан - с. Малък Преславец”- Подстанция Силистра” е необходимо за подобряване електроснабдяването на територията на област Силистра. Той се изгражда в изпълнение на Плана за развитие на електропреносната мрежа на България, разработен в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на съвета, както и на изискванията на Европейската организация на операторите на електропреносни системи.
            Заповедта  ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и ще бъде връчена на заинтересованите лица, по реда на АПК. Тя подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник”, пред Административен съд – гр. Силистра, чрез областния управител на област Силистра.