Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост - 28.10.2016
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра - 27.10.2016
  • Обява за провеждане на търг с тайно наддаване - 24.10.2016
  • О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра - 07.10.2016
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост - 31.08.2016
  • Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно ловно стопанство Каракуз" - 13.07.2016