Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • Заповед за продажба на търг на БМВ - 20.01.2014
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот - 10.12.2013
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот - 10.12.2013
  • Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот - 10.12.2013
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен секретар“ на областна администрация Силистра, обявен със Заповед № РД-20-63/01.11.2013 г. на областния управител на област Силистра - 19.11.2013
  • Продажба на движима вещ - частна държавна собственост - 11.11.2013