Обяви и съобщения

търсене
Заглавие
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра - 11.02.2014
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра - 11.02.2014
  • С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация - Силистра - 11.02.2014
  • З А П О В Е Д за повторен търг с тайна наддаване за продажба на движими вещи - 07.02.2014
  • Резултати от проведен търг с тайно наддаване на 15.01.2014 г. недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ:незастроен поземлен имот с идентификатор 24030.501.9203 - 23.01.2014
  • Резултати от търг на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ: незастроенРезултати от търг за поземлен имот с идентификатор 24030.501.9204 - 23.01.2014