Областният управител на Силистра участва в национален форум в Сливен

30/1/2023
Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев участва в двудневна работна среща, проведена на 26-27 януари в град Сливен, на която бяха разгледани няколко теми. Представена възможността на областните администрации да участват в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
 
Процедурата е по Национален план за възстановяване и устойчивост. В резултат на проведената дискусия между представителите на държавната власт в областите бяха направиха предложения за подобряване на координацията между институциите при приемането на мигранти от Украйна и други страни. 
 
Във втория ден от работната среща областните управители зададоха актуални въпроси в сферата на водоснабдяването и пътното строителство на Ирена Георгиева – изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и на инж. Венцислав Ангелов – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.
 
Обсъдени бяха консолидацията на ВиК операторите, въвеждането на мерки за енергийна ефективност във водоснабдителните предприятия, завишаване контрола върху изпълнението на бизнес програмите и водните проекти на ВиК дружествата, както и високите цени на водата в някои региони на страната.
 
Коментирани бяха и необходимите промени в управлението и структурирането на сектора, които да намерят място в предложения нов Закон за водоснабдяването и канализацията. Представени са виждания за оптимизиране на дейността на АПИ и взаимоотношенията ѝ с директорите на областните пътни управление и с пътностроителните фирми, както и за функционално подобряване на работата в ТОЛ-системата.
 
Сред акцентите е необходимостта от ясно дългосрочно планиране по отношение на пътната инфраструктура, както и изграждането на автомагистрали и скоростни пътища като важен фактор за икономическо развитие на страната. Проблем за Пътната агенция е липсата на ясен и предвидим бюджет, но са осигурени необходимите средства за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.  Областните управители поставиха конкретни въпроси за републикански пътища с тежък трафик и належаща нужда от рехабилитация и за сроковете, в които могат да бъдат осъществени основните им ремонти.
 
Пояснено е, че предстоят обществени поръчки за текущи и основни ремонти, разпределени в шестте района за планиране, като първите поръчки ще бъдат само за автомагистрали, а следващите – за пътища I и II клас. В момента се провеждат срещи с областните пътни управления за набелязване на най-неотложните ремонтни дейности по пътищата. 
 
По време на срещата бяха представени и предложенията на областните администрации за необходими нормативни промени при осъществяване на правомощията на областните управители при управлението и разпореждането с държавна собственост, при поддържането на речните корита и на проводимостта на реките. 
 
Всички участници в работната среща бяха единодушни, че форуми с подобен формат трябва да се провеждат по-често, за да се улесни общуването както между самите областни администрации, така и с различните структури на национално ниво в името на оперативни и прагматични общи решения.